Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.1. Per donacions amb finalitat ecològica

Per donacions amb finalitat ecològica el 10 per 100 de l'import de les donacions dineràries pures i simples efectuades durant el període impositiu, i fins al límit del deu per cent de la quota íntegra autonòmica. Amb el límit, també, de 150 euros tant en declaració individual com conjunta.

Entitats beneficiàries dels donatius

  1. Entitats públiques dependents de la Comunitat Autònoma de Canàries, cabildos insulars o corporacions municipals les Canarias, de la qual finalitat sigui la defensa i conservació del medi ambient, quedant afectes aquests recursos al desenvolupament de programes d'aquesta naturalesa.

  2. Entitats sense fins lucratius de l'art.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, fi exclusiu del qual sigui la defensa del medi ambient i es trobin inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Autònoma.

Emplenament

En la finestra de captura de dades, s'indicaran les quantitats donades, tenint en compte que per les donacions que corresponguin als cònjuges per parts iguals es reflectirà el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats donades.