Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.1.Per donacions amb finalitat ecològica

Per donacions amb finalitat ecològica el 10 per 100 de l'import de les donacions dineràries pures i simples efectuades durant el període impositiu, i fins i tot el límit del deu per cent de la quota íntegra autonòmica.Amb el límit, tambien, de 150 euros tant en declaració individual com conjunta.

Entitats beneficiàries dels donatius

  1. Entitats públiques dependents de la Comunitat Autònoma de Canàries, ajuntaments insulars o corporacions municipals Canàries, la finalitat dels quals sigui la defensa i conservació del medi ambient, quedant afectes els esmentats recursos al desenvolupament de programes d'aquesta naturalesa.

  2. Entitats sense fins lucratius del art.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, el final exclusiu del qual sigui la defensa del medi ambient i es trobin inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Autònoma.

Emplenament

A la finestra de captura de dades, s'indicaran les quantitats donades, tenint en compte que per les donacions que corresponguin als cònjuges per parts iguals es reflectirà el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats donades.