Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.11. Per inversió en habitatge habitual

Per l'adquisició de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la residència habitual del contribuent en els mateixos termes i amb els mateixos requisits exigits en la normativa estatal de l'impost, vigent a 1 de gener de 2012, per a l'aplicació de la deducció per tal concepte, es podran aplicar els següents percentatges de deducció:

  • Si la renda (base imposable general) és inferior a 15.000 euros: el 3,50%.

  • Si la renda (base imposable general) és igual o superior a 15.000 i inferior a 30.000 euros: el 2,50%.

La deducció no serà d'aplicació a les quantitats destinades a la rehabilitació, reforma o adequació per raó de discapacitat, de l'habitatge habitual.

Limiti conjunt de la deducció

La suma de l'import d'aquesta deducció juntament amb el de les deduccions autonòmiques “Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'Interès Cultural”, “Per obres de rehabilitació energètica de l'habitatge habitual "i “Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat" no podrà excedir el 15 per 100 de la quota íntegra autonòmica.

IMPORTANT: En el cas de contribuents morts abans del 5 de desembre de 2018, els percentatges de deducció serien els següents:

- Si la suma de l'import de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi és inferior a 12.000 euros, l'1,75%.

- Si la suma de l'import de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi és superior a 12.000 euros i inferior a 24.107,20 euros, l'1,55%