Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.12. Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat

Per les quantitats satisfetes durant el període impositiu, per les obres o instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat es podrà aplicar el percentatge de deducció del 10 per cent.

Important: Per a l'aplicació d'aquesta deducció hauran de concórrer els mateixos requisits exigits en la normativa estatal per a l'aplicació de la deducció per obres i instal·lacions de l'habitatge habitual de persones amb discapacitat, segons redacció vigent a 1 de gener de 2012.

Compatibilitat: Sobre un mateix bé no pot aplicar-se més d'una deducció autonòmica, havent de triar el contribuent la que desitja aplicar.

Limiti conjunt de la deducció

La suma de l'import d'aquesta deducció juntament amb el de les deduccions autonòmiques “Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'Interès Cultural”, “Per obres de rehabilitació energètica de l'habitatge habitual "i “Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat" no podrà excedir el 15 per 100 de la quota íntegra autonòmica.

Emplenament

Haurà de consignar les quantitats satisfetes amb dret a deducció.