Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.13. Per lloguer d'habitatge habitual

Els contribuents podran deduir el  20 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu, amb un màxim de 600 euros anuals, pel lloguer del seu habitatge habitual. Important, en el cas de contribuents morts abans del 5 de desembre, el percentatge de deducció serà del 15%, amb un màxim de 500 euros anuals

Requisits:

  1. Que no hagin obtingut durant el període impositiva rendes superiors (base imposable general però base imposable de l'estalvi)

    • 20.000 euros en tributació individual.

    • 30.000 euros en tributació conjunta.

    • L'aplicació d'aquesta deducció queda condicionada a la declaració per part del contribuent del nom i NIF de l'arrendador, de la identificació cadastral de l'habitatge habitual i del cànon arrendatici anual.

  2. Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10 per 100 de les rendes obtingudes (base imposable general).

Emplenament

En la finestra s'indicaran les quantitats satisfetes en concepte de lloguer. El programa dona opció per incloure fins a dos habitatges habituals en lloguer.

En cas de matrimoni quan l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es consignarà el 50 per 100 del total de les quantitats satisfetes per ambdós.

Haurà de reflectir també el NIF de l'arrendador, si l'arrendador no té NIF haurà de consignar el Número d'identificació al país de residència, i la referència cadastral de l'habitatge.

El programa traslladarà les dades incloses  en l' annex B6 de la declaració.