Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.13.Per lloguer d'habitatge habitual

Els contribuents podran deduir el 20 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb un màxim de 600 euros anuals, pel lloguer del seu habitatge habitual.Important, en el cas de contribuents morts abans del 5 de desembre, el percentatge de deducció serà del 15 %, amb un màxim de 500 euros anuals

Requisits:

  1. Que no hagin obtingut en el període impositiu rendes superiors (base imposable general mes base imposable de l'estalvi)

    • 20.000 euros en tributació individual.

    • 30.000 euros en tributació conjunta.

    • L'aplicació de la present deducció queda condicionada a la declaració per part del contribuent del nom i NIF del llogater, de la identificació cadastral de l'habitatge habitual i del cànon arrendaticio anual.

  2. Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin del 10 per 100 de les rendes obtingudes (base imposable general).

Emplenament

A la finestra s'indicaran les quantitats satisfetes en concepte de lloguer.El programa dona opció per incloure fins a dos habitatges habituals de lloguer.

En cas de matrimoni quan l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es consignarà el 50 per 100 del total de les quantitats satisfetes per ambdós.

Haurà de reflectir també el NIF del llogater, si el llogater no té NIF haurà de consignar el Nombre d'Identificació al país de residència, i la referència cadastral de l'habitatge.

El programa traslladarà les dades incloses a l'annex B6 de la declaració.