Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.14.Per contribuents aturats

Els contribuents que percebin prestacions d'atur podran deduir 100 euros.

REQUISITS:

  • Tenir residència habitual a les Illes Canàries.

  • Estar en situació d'atur durant més de sis mesos del període impositiu.

  • La suma dels rendiments íntegres del treball ha de ser superior a 11.200 euros i igual o inferior a 22.000 euros, tant en tributació individual com en conjunta.Aquestes quanties seran per a cada període impositiu les equivalents a l'obligació de declarar en la normativa de IRPF.

  • La suma de la base imposable general i de l'estalvi, exclosa la part corresponent als rendiments del treball, no podrà superar la quantitat de 1.600 euros.

Emplenament

S'obrirà una finestra de captura de dades en la qual haurà d'indicar si a l'exercici 2018 ha estat en situació d'atur més de 6 mesos.