Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.14. Per contribuents desocupats

Els contribuents que percebin prestacions d'atur podran deduir 100 euros.

REQUISITS:

  • Tenir residència habitual a les Illes Canàries.

  • Estar en situació d'atur durant més de sis mesos del període impositiu.

  • La suma dels rendiments íntegres del treball ha de ser superior a 11.200 euros i igual o inferior a 22.000 euros, tant en tributació individual com en conjunta. Aquestes quanties seran per a cada període impositiu els equivalents a l'obligació de declarar en la normativa d'IRPF.

  • La suma de la base imposable general i de l'estalvi, exclosa la part corresponent als rendiments del treball, no podrà superar la quantitat de 1.600 euros.

Emplenament

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar si en l'exercici 2018 ha estat en situació d'atur més de 6 mesos.