Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.15. Per donacions i aportacions

Els contribuents podran deduir el 15 per cent de l'import de les donacions i aportacions efectuades per als següents destinataris

a)  Donacions dineràries efectuades a l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries, corporacions locals canaris, i a les entitats públiques de caràcter cultural, esportiva, o d'investigació que depenguin de les mateixes, sempre que es destinin al finançament de programes de despesa o actuacions que tinguin per objecte la promoció de qualsevol activitat cultural, esportiva o d'investigació diferent de les donacions existents en unes altres deduccions autonòmiques de  les Canarias. La base màxima de deducció serà de 50.000 euros anuals.

b)  Donacions dineràries efectuades a empreses culturals amb fons propis inferiors a 300.000 euros, de la qual activitat sigui la cinematografia, els arts escèniques, la música, la pintura i altres arts visuals o audiovisuals o l'edició, sempre que es destinin al desenvolupament de la seva activitat.  La base màxima de deducció serà de 3.000 anuals

c)  Donacions dineràries efectuades a empreses científiques amb fons propis inferiors a 300.000 euros, de la qual activitat principal sigui la investigació, sempre que es destinin al desenvolupament de la seva activitat. La base màxima de deducció serà de 3.000 anuals

d)  Donacions dineràries efectuades a les universitats públiques i privades, als centres d'investigació i als centres superiors d'ensenyaments artístics de les Canarias, quan es destinin al finançament de programes de despesa o a actuacions que tinguin per objecte activitats d'investigació o docència. La base màxima de deducció serà de 50.000 anuals.

e)  Donacions dineràries efectuades a les universitats públiques de les Canarias, i als centres públics d'ensenyaments artístics superiors de les Canarias amb destinació al finançament de programes de despesa o a actuacions per al foment de l'accés a l'educació superior. La base màxima de deducció serà de 50.000 anuals.

f)  Aportacions de capital efectuades a empreses de base tecnològiques creades o desenvolupades a partir de patents o de resultats generats per projectes d'investigació realitzats en universitats canàries. La base màxima de deducció serà de 50.000 anuals.

L'import d'aquesta deducció no podrà excedir  el 5 per cent de la quota íntegra autonòmica.

Emplenament

Haurà d'indicar, per cada modalitat de donatiu, les quantitats donades amb dret a deducció.