Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.16. Per donacions a entitats sense ànim de lucre

Els contribuents tindran dret a una deducció addicional a la prevista en l'article 68.3 de la Llei d'IRPF  pels donatius, donacions i aportacions a les entitats als qui es refereix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, incloent aquelles que tinguin una finalitat ecològica, d'acord amb la següent escala:

Fins a 150 euros de donació @@DOTSREPETITION0@@ 37,5 per cent

Resta base de deducció @@DOTSREPETITION0@@ 15 per cent

Tipus incrementat per reiteració de donacions a una mateixa entitat @@DOTSREPETITION0@@ 17,5 per cent

Tipus incrementat per reiteració de les donacions a una mateixa entitat: Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per un import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquella mateixa entitat que excedeixi 150 euros, serà el 17,5 per cent.

Base màxima de la deducció

 La base de la deducció, no podrà excedir el 10 per 100 de la part autonòmica de la base liquidable del contribuent.

 La base de la deducció serà la definida en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Aquesta deducció serà incompatible amb la deducció "Per donacions i aportacions per a fins culturals, esportius, investigació o docència", quan la mateixa s'apliqui sobre les quantitats aportades als mateixos beneficiaris perceptors dels donatius, donacions i aportacions que originen l'aplicació d'aquella.

emplenament

Haurà d'indicar separadament les donacions realitzades, si existeixen donatius a entitats que en els dos exercicis anteriors es van realitzar donatius d'igual o superior quantitat a una mateixa entitat