Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.17.per despeses d'estudis en educació

Per a despeses d'estudis en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mitjà.

El contribuent podrà deduir el 100 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu per l'adquisició de material escolar, llibres de text, transport i uniforme escolar, menjadors escolars i reforç educatiu, fins a un màxim de 100 euros, pel conjunt descendent o adoptat que compleixi els requisits que a continuació s'especifiquen.

S'assimilen a descendents aquelles persones vinculades amb el contribuent per raó de tutela o acolliment no remunerat, en els termes previstos en la legislació vigent.

 

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 

Que els descendents o adoptats, inclosos els tutelats o acollits en els termes previstos en la legislació vigent que donin lloc a l'aplicació del mínim per descendent i que es trobi escolaritzat en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mig regulat en la Llei de l'IRPF.

Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a:

- 39.000 euros en tributació individual.

- 52.000 euros en tributació conjunta.

Que la despesa es justifiqui a través de factura que ha de complir totes les condicions establertes al Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

La factura rebuda pel contribuent s'haurà de conservar durant el termini de prescripció, admetent-se còpia de la mateixa en el supòsit de què dos o més contribuent tinguin dret a la deducció i no optin, o no puguin optar, per la tributació conjunta.

Quan diversos contribuents tinguin diferent grau de parentiu amb qui cursi els estudis que originen el dret a la deducció, només podran practicar la deducció els de grau més proper.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a aquesta deducció, la deducció s'hi prorratejarà per parts iguals.

Emplenament

Haurà d'indicar les despeses amb dret a deducció, deglosados entre els fills comuns al matrimoni, o bé, els fills amb altres situacions.