Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.17. per despeses d'estudis en educació

Per a despeses d'estudis en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mitjà.

El contribuent podrà deduir el 100 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició de material escolar, llibres de text, transport i uniforme escolar, menjadors escolars i reforç educatiu, fins a un màxim de 100 euros, pel conjunt descendent o adoptat que compleixi els requisits que a continuació s'especifiquen.

S'assimilen a descendents aquelles persones vinculades amb el contribuent per raó de tutela o acolliment no remunerat, en els termes previstos en la legislació vigent.

 

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 

Que els descendents o adoptats, inclosos els tutelats o acollits en els termes previstos en la legislació vigent que donin lloc a l'aplicació del mínim per descendent i que es trobi escolaritzat en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mitjà regulat en la Llei de l'IRPF.

Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a:

- 39.000 euros en tributació individual.

- 52.000 euros en tributació conjunta.

Que la despesa es justifiqui a través de factura que ha de complir totes les condicions establertes en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

La factura rebuda pel contribuent haurà de conservar-se durant el termini de prescripció, admetent-se còpia de la mateixa en cas que dos o més contribuent tinguin dret a la deducció i no optin, o no puguin optar, per la tributació conjunta.

Quan diversos contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb qui cursi els estudis que originen el dret a la deducció, només podran practicar la deducció els de grau més pròxim.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a aquesta deducció, la deducció es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Emplenament

Haurà d'indicar les despeses amb dret a deducció, deglosados entre els fills comuns al matrimoni, o bé, els fills amb unes altres situacions.