Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.18. Per acolliment de menors

El contribuent podrà deduir la quantitat de 250 euros per cada menor en règim d'acolliment familiar d'urgència, temporal o permanent previst en l'article 173 bis del Codi civil, sempre que convisqui amb el menor la totalitat del període impositiu. 

Si la convivència és inferior al període impositiu, la quantia de la deducció es prorratejarà pels dies reals de convivència.  

No donarà lloc a aquesta deducció quan l'adopció del menor es produeixi durant el període impositiu.  

Quan dos o més contribuents tinguin dret a aquesta deducció i no optin o no puguin optar per la tributació conjunta, la deducció es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Emplenament

Haurà d'indicar el nombre de menors acollits en l'exercici. Desglossat si és comú al matrimoni, o l'acolliment és només del titular.

En caselles diferenciades indicarà els menors acollits tot l'any, indicant només el nombre de menors, o bé  els menors acollits que no comprenen la totalitat de l'any. En aquest últim cas haurà d'indicar per cada menor, el nombre de dies en què l'acolliment és efectiu durant el període impositiu.