Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.19. Per famílies monoparentals

Es podrà deduir 100 euros el contribuent que tingui a càrrec seu descendents, sempre que no convisqui amb qualsevol altra persona diferent dels esmentats descendents, llevat que es tracti d'ascendents que generin el dret a l'aplicació del mínim per ascendents.  

Condicions per a l'aplicació de la deducció  

Es consideraran descendents als efectes d'aquesta deducció:  

a) Els fills menors d'edat, tant per relació de paternitat com d'adopció, sempre que convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

b) Els fills majors d'edat amb discapacitat, tant per relació de paternitat com d'adopció, sempre que convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

c) Els descendents a què es refereixen les lletres a) i b) anteriors que, sense conviure amb el contribuent, depenguin econòmicament d'ell i estiguin internats en centres especialitzats.

 S'assimilaran a descendents aquelles persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment, en els termes previstos en la legislació vigent.

 Requisits

 Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a:  

- 39.000 euros en tributació individual.

- 52.000 euros en tributació conjunta.

 Quan durant el període impositiu es dugui a terme una alteració de la situació familiar per qualsevol causa, a l'efecte d'aplicació de la deducció, s'entendrà que ha existit convivència quan tal situació s'hagi produït durant com a mínim 183 dies a l'any.

Emplenament

Haurà de marcar la casella corresponent en el cas que tingui dret a aplicar la deducció, d'acord amb els requisits i condicions exposades.