Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.2.Per donacions per a la rehabilitació i conservació del patrimoni històric de les Canàries

Per donacions per a la rehabilitació o conservació del patrimoni històric de les Canàries el 20 per 100 de les quantitats donades.

Límits, l'import d'aquesta deducció no podrà excedir de:

- El 10 per cent de la quota íntegra autonomica.

- 150 euros, tant en tributació individual com a conjunta.

La base de la deducció no podrà excedir del 10 per cent de la part autonòmica de la base liquidable del contribuent.

La deducció es practicarà sobre les quantitats donades per a la rehabilitació o conservació de béns que es trobi al territori de les Canàries que formin part del seu patrimoni històric i es trobin inscrits en el Registre Canari de Béns d'Interès Cultural o inclosos a l'Inventari de Béns Mobles a què es refereix la Llei 4/1999, de 15 de març, de Patrimoni Històric de les Canàries.Així mateix, quan es tracti d'edificis catalogats formant part d'un conjunt històric de les Canàries serà precís que aquestes donacions es realitzin a favor de qualsevol de les següents entitats:

  • Les administracions públiques, així com les entitats i institucions dependents de les mateixes.

  • L'Església Catòlica i les esglésies, confessions o comunitats religioses que tinguin acords de cooperació amb l'Estat espanyol.

  • Les fundacions o associacions que, reunint els requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels interessos i dels incentius al mecenatge, incloguin entre les seves finalitats específiques, la reparació, conservació o restauració del patrimoni històric.  

Per acreditar el dret a la deducció el contribuent ha d'estar en possessió del corresponent certificat emès per l'entitat donataria en el qual constin els requisits exigits pel artículo5 del Sr. Leg 1/2009, de la Comunitat Autònoma de Canàries:NIF del donant i de la donataria, data i import del donatiu, així com el caràcter irrevocable del mateix i la seva acceptació per la donataria.

Emplenament

A la finestra de captura de dades, s'indicaran les quantitats donades, tenint en compte que per les donacions que corresponguin als cònjuges per parts iguals es reflectirà el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats donades.