Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.20. Per obres de rehabilitació energètica i reforma de l'habitatge

Es podrà deduir el 10 per 100, de les quantitats destinades a les obres de rehabilitació energètica en l'habitatge habitual del contribuent.

 L'import d'aquesta deducció no podrà excedir el 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica,

 A més, la suma de l'import d'aquesta deducció juntament amb el de les deduccions autonòmiques “Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'Interès Cultural”, “Per inversió en habitatge habitual ”i “Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat" no podrà excedir el 15 per 100 de la quota íntegra autonòmica

 Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 L'habitatge habitual haurà de ser propietat del contribuent.

Important: no donaran dret a practicar aquesta deducció les obres realitzades en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

 Als efectes d'aquesta deducció s'entendrà per obra de rehabilitació energètica les destinades a la millora del comportament energètic de les edificacions reduint la seva demanda energètica, a l'augment del rendiment dels sistemes i instal·lacions tèrmiques o a la incorporació d'equips que utilitzin fonts d'energia renovables.

També tindran tal consideració, les de millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separativas en l'edifici i altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici o en la parcel·la o que redueixin el volum d'abocament al sistema públic de clavegueram.

 Atenció: no generaran dret a aquesta deducció les quantitats destinades a mobiliari o a electrodomèstics.

 En el supòsit d'edificacions en règim de propietat horitzontal en què l'obra de rehabilitació energètica sigui contractada per la comunitat de propietaris, l'import de la despesa s'imputarà als diferents propietaris amb dret a deducció en funció de la seva quota de participació.

l L'obra de rehabilitació energètica haurà d'acreditar-se mitjançant els certificats de qualificació energètica, en els termes establerts en el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, degudament inscrits en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis de la Conselleria competent en matèria d'indústria, en què consti el certificat obtingut abans de la realització de les obres rehabilitació energètica i l'expedit després de les mateixes.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a la deducció i no optin, o no puguin optar, per la tributació conjunta, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

 Base de la deducció

 La base de la deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin les obres.

En cap cas donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 7.000 euros per contribuent.

 Justificació documental

 La despesa de les obres de rehabilitació energètica s'haurà de justificar a través de factura que ha de complir totes les condicions establertes en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

En el supòsit d'edificacions en règim de propietat horitzontal en què l'obra de rehabilitació energètica sigui contractada per la comunitat de propietaris, aquesta certificarà l'import de la despesa imputable a cada habitatge i que ha estat efectivament satisfet pel propietari durant el període impositiu.

La factura rebuda pel contribuent, o si escau la certificació emesa per la comunitat de propietaris, haurà de conservar-se durant el termini de prescripció, admetent-se còpia de la mateixa en cas que dos o més contribuent tinguin dret a la deducció i no optin, o no puguin optar, per la tributació conjunta.

 Incompatibilitat

 Aquesta deducció és incompatible amb la deducció autonòmica “Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'Interès Cultural” i amb la deducció autonòmica “Per inversió en habitatge habitual ”no podent aplicar-se sobre les mateixes quantitats ambdues deduccions.

 Emplenament

 S'habilita una casella en la que haurà d'indicar l'import invertit amb dret a deducció.