Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.21. Per despeses de malaltia

Els contribuents podran deduir el 10 per 100 de les despeses i honoraris professionals abonats durant el període impositiu per la prestació de serveis realitzada pels qui tinguin la condició de professionals metges o sanitaris, excepte farmacèutics, conforme al que disposen els articles 2 i 3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, per motiu de la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, salut dental, embaràs i naixement de fills, accidents i invalidesa, tant propis com de les persones que s'incloguin en el mínim familiar.

En cap cas s'inclou l'assistència amb finalitats estètics, excepte quan constitueixin la reparació de danys causats per accidents o intervencions que afectin a les persones i els tractaments destinats a la identitat sexual.

 El 10 per 100 de les despeses en l'adquisició d'aparells i complements, incloses les ulleres graduades i les lentilles, que per les seves característiques objectives només puguin destinar-se a suplir les deficiències físiques de les persones.

 Límits de la deducció

 Aquesta deducció tindrà un límit anual de:

- 500 euros en tributació individual.

- 700 euros en tributació conjunta.

 Aquests límits s'incrementaran en 100 euros en tributació individual quan el contribuent sigui una persona amb discapacitat i acrediteu un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

 Requisits per a l'aplicació de la deducció

 La base conjunta d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factura i satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que prestin els serveis.

La deducció només la podran aplicar les persones titulars de les factures i que, al seu torn, realitzin el pagament pels mitjans establerts.

Important: en cap cas donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

 Emplenament

 Haurà d'incloure en les caselles habilitades a l'efecte, les quantitats amb dret a deducció, desglossant els imports destinats a serveis mèdics i sanitaris, dels imports destinats a l'adquisició d'aparells i complements.