Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.22. Per familiars dependents amb discapacitat

Els contribuents podran deduir 500 euros per cada ascendent i/o descendent, amb un grau de discapacitat superior al 65 per 100, que generi el dret a l'aplicació del mínim per discapacitat. 

Requisits

 Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a:

 - 39.000 euros en tributació individual.

- 52.000 euros en tributació conjunta.

 Quan diversos contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció, s' aplicaran les regles del prorrateig, convivència i altres límits previstos en la normativa estatal de l'IRPF.

Emplenament

Haurà d'indicar el nombre d'ascendents i/o descendents amb dret a deducció, desglossant, en cas de matrimoni, els que són comuns. També haurà d'indicar el nombre de contribuents amb dret a deducció.