Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.22.Per familiars dependents amb discapacitat

Els contribuents podran deduir 500 euros per cada ascendent i/o descendent, amb un grau de discapacitat superior al 65 per 100, que generi el dret a l'aplicació del mínim per discapacitat. 

Requisits

 Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a:

 - 39.000 euros en tributació individual.

- 52.000 euros en tributació conjunta.

 Quan diversos contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció, s'aplicaran les regles del prorrateig, convivència i altres límits previstos en la normativa estatal de l'IRPF.

Emplenament

Haurà d'indicar el nombre d'ascendents i/o descendents amb dret a deducció, desglossant, en cas de matrimoni, els que són comuns.També haurà d'indicar el nombre de contribuents amb dret a deducció.