Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.23 Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades

Els contribuents podran deduir el 25 per cent de les quantitats pagades en supòsits d'arrendament vinculats a determinades operacions de dació en pagament, amb un màxim de 1.200 euros.

Aquestes operacions es basen en els contractes d'arrendament amb opció de compra signats entre les entitats financeres creditores, o una entitat immobiliària del seu grup, i els propietaris que transmeten la propietat del seu habitatge habitual a aquelles entitats. els contractes d'arrendament han de realitzar-se sobre els habitatges habituals que es transmeten.

Important: Aquesta deducció no és aplicable a contribuents morts abans del 5 de desembre de 2018

Requisits

els contribuents hauran de tenir un nivell de renda (base imposable) no superior a 24.000 euros en declaració individual, o 34.000 en declaració conjunta.

Emplenament: Es debera complimentar l'Annex B7 amb el NIF de l'arrendador i les quantitats satisfetes per l'arrendament. El programa traslladarà les quantitats amb dret a la deducció.