Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.23 Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades

Els contribuents podran deduir el 25 per cent de les quantitats pagades en supòsits d'arrendament vinculats a determinades operacions de dació en pagament, amb un màxim de 1.200 euros.

Aquestes operacions es basen en els contractes d'arrendament amb opció de compra firmats entre les entitats financeres creditores, o una entitat immobiliària del seu grup, i els propietaris que transmeten la propietat del seu habitatge habitual a aquestes entitats.els contractes d'arrendament s'han de realitzar sobre els habitatges habituals que es transmeten.

Important:Aquesta deducció no és aplicable a contribuents morts abans del 5 de desembre de 2018

Requisits

els contribuents hauran de tenir un nivell de renda (base imposable) no superior a 24.000 euros en declaració individual, o 34.000 en declaració conjunta.

Emplenament: Es debera emplenar l'Annex B7 amb el NIF del llogater i les quantitats satisfetes per l'arrendament.El programa traslladarà les quantitats amb dret a la deducció.