Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.24 Per arrendaments a preus amb sostenibilitat social, arrendador

Els contribuents que obtinguin rendiments del capital immobiliari per l'arrendament d'habitatges, quan la seva destinació sigui el d'habitatge habitual de l'arrendatari, podrà deduir el 10 per cent d'aquests rendiments sempre que corresponguin a arrendaments retribuïts a preus amb sostenibilitat social.

Important: Aquesta deducció no és aplicable a contribuents morts abans del 5 de desembre de 2018

Requisits

- La renda anualitzada no podrà superar el 30 per cent de la base imposable de l'arrendatari a l'efecte de l'IRPF.

- La renda anualitzada derivada del rendiment del capital immobiliari per l'arrendatari no podrà superar el 10 per cent del valor cadastral de l'immoble.

- Que l'arrendatari no hagi obtingut rendes superiors a 24.000 euros.

- Que l'arrendatari o subarrendatari del bé immoble o del dret real que recaigui sobre el mateix, no sigui el cònjuge o un parent del contribuent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament.

- Que l'arrendador estigui al corrent de les seves obligacions fiscals i indiqui en les seves declaracions d'IRPF a l'arrendatari i el número de referència cadastral del bé arrendat.

Emplenament

Haurà de complimentar en l'Annex B8 el NIF de l'arrendador o arrendadors, la referència cadastral de l'immoble, i les catidades satisfetes per l'arrendament. El programa traslladarà aquestes dades de l'esmentat annex a la casella de la deducció.