Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.25 Per despeses en primes d'assegurances de crèdit per cobrir impagaments

els contribuents podran deduir el 75 per cent de les despeses satisfetes durant l'exercici en concepte de primes d'assegurances de crèdit que cobreixin totalment o parcialment l'impagament de les rendes a les que el contribuent tanga dret per raó de l'arrendament d'un immoble a un tercer destinat a habitatge amb un màxim de 150 euros anuals.

Important: Aquesta deducció no és aplicable a contribuents morts abans del 5 de desembre de 2018

Requisits

- L'immoble arrendat ha d'estar situat en territori de les Illes Canàries.

- La durada del contracte d'arrendament d'habitatge amb un mateix arrendatari sigui igual o superior a un any.

- Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a favor de l'òrgan competent de l'Administració de la Comunitat autònoma de Canàries.

- que el contribuent declari en l'IRPF el rendiment derivat del les rendes de l'arrendament de l'habitatge com a rendiments de capital immobiliari.

- Que l'arrendador aquest al corrent de les seves obligacions fiscals e idientifique en les seves declaracions d'IRPF a l'arrendatari i el número de referència catastraldel ben arrendat.

- Que l'import mensual de l'arrendament no sigui superior a 800 euros.

Emplenament

Haurà d'emplenar les caselles en l'Annex B8 amb les dades del Nif de l'arrendador, les referències cadastrals, i els imports satisfets en les primes d'assegurances. El programa traslladarà les dades al la deducció.