Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.3. Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'interès cultural

Per les quantitats destinades pels titulars de béns immobles ubicats al territori de Canarias a la restauració, rehabilitació o reparació dels mateixos, el 10 per 100, amb el límit del deu per cent de la quota íntegra autonòmica.

Requisits:

  1. Els béns immobles hauran d'estar inscrits en el Registre Canari de Béns d'Interès Cultural o afectats per la declaració de Bé d'Interès Cultural, essent necessari, en aquest cas, que els immobles reuneixin les condicions que reglamentàriament es determinin.

  2. Que les obres de restauració, rehabilitació o reparació hagin estat autoritzades per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o, si escau, pel cabildo insular o ajuntament corresponent.

Incompatibilitat: Aquesta deducció és incompatible, respecte a les mateixes quantitats, amb la deducció autonòmica “per obres de rehabilitació o reforma d'habitatges”.

Emplenament

En la finestra de captura de dades, s'indicarà l'import de les despeses, tenint en compte que per les quantitats que corresponguin als cònjuges per parts iguals es reflectirà el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats donades.