Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.4.Per despeses d'estudis

Per despeses d'estudis de descendents o adoptats solters menors de 25 anys, que depenguin econòmicament del contribuent i que cursin estudis d'educació superior previstos a l'article 3 ap.5 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació, fora de l'illa en la qual es trobi la residència habitual del contribuent, es podrà deduir la quantitat, amb caràcter general, de 1.500 euros per cada descendent o adoptat que compleixi els requisits.

La quantia de la deducció serà de 1.600 euros per als contribuents la base liquidable dels quals sigui inferior a 33.007,20 euros.

LÍMIT MÀXIM:La deducció tindrà com a límit el 40 per 100 de la quota íntegra autonòmica.

REQUISITS I NORMES D'APLICACION :

  • S'assimilaran a descendents les persones vinculades amb el contribuent per raó de tutela o acolliment no remunerat.

  • La deducció s'aplicarà en la declaració corresponent a l'exercici en què s'iniciï el curs acadèmic.

  • Els estudis han d'incloure un curs acadèmic complet o un mínim de 30 crèdits.

  • A l'illa de residència no hi ha d'haver oferta educativa pública, diferent de la virtual o a distància, per a la realització dels estudis que determinin el trasllat a un altre lloc per ser cursats.

  • El descendent que origina el dret a la deducció no ha d'obtenir a l'exercici rendes superiors a 8.000 euros, o qualsevol que sigui el seu import de rendes procedents exclusivament d'ascendents per consanguinitat o d'entitats en què els ascendents tinguin una participació d'un mínim del 5 per cent del capital, computat individualment, o un mínim del 20 per cent computat conjuntament els ascendents.

  • El contribuent ha d'obtenir a l'exercici en què s'origina la deducció rendes (base imposable general mes base imposable de l'estalvi) no superiors a 39.000 euros en tributació individual, o a 52.000 en tributació conjunta.

  • Quan diversos contribuents tinguin diferent grau de parentiu amb qui cursi els estudis que originen el dret a la deducció, només podran aplicar la deducció els de grau més proper.

  • Quan dos o més contribuents tinguin dret a la deducció, aquesta s'hi prorratejarà.

  • La determinació de les circumstàncies personals o familiars es realitzarà atenent la situació existent en la data de la meritació (normalment, 31-12-2018).

Emplenament

En cas de matrimoni, i quan el dret a la deducció correspongui a ambdós cònjuges es consignarà a la casella "Comuna" el nombre de descendents que compleixen els requisits per poder aplicar la deducció.

En un altre cas, el nombre de descendents amb dret a la deducció es reflectirà a la casella "Del titular".En aquest supòsit haurà d'emplenar, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció respecte als mateixos descendents.