Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.4. Per despeses d'estudis

Per despeses d'estudis de descendents o adoptats solters menors de 25 anys, que depenguin econòmicament del contribuent i que cursin estudis d'educació superior previstos en l'article 3 ap.5 de la Llei orgànica 2/2006, d'Educació, fora de la illa en la que es trobi la residència habitual del contribuent, es podrà deduir la quantitat, amb caràcter general, de 1.500 euros per cada descendent o adoptat que compleixi els requisits.

La quantia de la deducció serà de 1.600 euros per als contribuents de la qual base liquidable sigui inferior a 33.007,20 euros.

LÍMIT MÀXIM : La deducció tindrà com a límit el 40 per 100 de la quota íntegra autonòmica.

REQUISITS I NORMES DE APLICACION :

  • S'assimilaran a descendents les persones vinculades amb el contribuent per raó de tutela o acolliment no remunerat.

  • La deducció s'aplicarà en la declaració corresponent a l'exercici en què s'iniciï el curs acadèmic.

  • Els estudis han de comprendre un curs acadèmic complet o un mínim de 30 crèdits.

  • En la illa de residència no ha d'existir oferta educativa pública, diferent de la virtual o a distància, per a la realització dels estudis que determinin el trasllat a un altre lloc per ser cursats.

  • El descendent que origina el dret a la deducció no ha d'obtenir en l'exercici rendes superiors a 8.000 euros, o sigui quin sigui el seu import de rendes procedents exclusivament d'ascendents per consanguinitat o d'entitats en què els ascendents tinguin una participació d'un mínim del 5 per cent del capital, computat individualment, o un mínim del 20 per cent computat conjuntament els ascendents.

  • El contribuent ha d'obtenir en l'exercici en què s'origina la deducció rendes (base imposable general però base imposable de l'estalvi) no superiors a 39.000 euros en tributació individual, o a 52.000 en tributació conjunta.

  • Quan diversos contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb qui cursi els estudis que originen el dret a la deducció, només podran aplicar la deducció els de grau més pròxim.

  • Quan dos o més contribuents tinguin dret a la deducció, aquesta es prorratejarà entre ells.

  • La determinació de les circumstàncies personals o familiars es realitzarà tenint en compte la situació existent en la data de la meritació (normalment, 31-12-2018).

Emplenament

En cas de matrimoni, i quan el dret a la deducció correspongui a ambdós cònjuges es consignarà en la casella "Comuna" el nombre de descendents que compleixen els requisits per poder aplicar la deducció.

En un altre cas, el nombre de descendents amb dret a la deducció es reflectirà en la casella "Del titular". En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció respecte als mateixos descendents.