Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.5. Per traslladar la residència habitual a una altra illa de l'arxipèlag per realitzar una activitat per compte aliè o una activitat econòmica

Els contribuents que traslladin la seva residència habitual des de la illa en la que aquesta figurés a qualsevol de les altres illes de l'Arxipèlag per realitzar una activitat laboral per compte aliè o una activitat econòmica podran deduir 300 euros durant el període impositiu en el que es produeixi el canvi de residència i en el següent.

Límit:

La deducció tindrà com a límit la part autonòmica de la quota íntegra procedent de rendiments del treball i d'activitats econòmiques a cadascun dels dos exercicis en què sigui aplicable la deducció. 

En el supòsit de tributació conjunta, la deducció de 300 euros s'aplicarà, a cadascun dels períodes impositius en què sigui aplicable la deducció, per cadascun dels contribuents que traslladi la seva residència en els termes previstos en l'apartat anterior, amb el límit de la part autonòmica de la quota íntegra procedent de rendiments del treball i d'activitats econòmiques que correspongui als contribuents que generin dret a l'aplicació de la deducció.

Només tindran dret a aplicar aquesta deducció els contribuents que no hagin obtingut rendes en l'exercici en què s'origina el dret a la deducció per un import superior a 39.000 euros en la seva base imposable general i de l'estalvi, i en el supòsit de tributació conjunta, quan la unitat familiar no hagi obtingut rendes per un import superior a 52.000 euros en la seva base imposable general.

Requisits:

  1. El contribuent ha de romandre en la illa de destinació durant l'any en què es produeixi el trasllat i els tres següents.

  2. L'incompliment de les condicions de la deducció donarà lloc a la integració de les quantitats deduïdes en la quota íntegra autonòmica de l'exercici en què es produeix l'incompliment, amb els corresponents interessos de demora.

Emplenament

Si té dret a la deducció haurà de marcar amb una "X" en la finestra de captura de dades que s'obre a l'efecte.