Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.6. Per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual

Per donació de quantitats a descendents per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual, s'estableixen les següents deduccions:

  1. Els contribuents amb residència habitual a les Illes Canàries que realitzin una donació en metàl·lic als seus descendents o adoptats menors de trenta-cinc anys amb destinació a l'adquisició o rehabilitació del primer habitatge habitual del donatari a les Illes Canàries, podran deduir l'1 per 100 de l'import de la quantitat donada, amb el límit de 240 euros per cada donatari.
  2. Quan les donacions tinguin com a destinataris a descendents o adoptats amb discapacitat i amb grau igual o  superior al 33 per 100 la deducció serà el 2 per 100 de l'import de la quantitat donada, amb el límit de 480 euros per cada donatari.
  3. Quan les donacions tinguin com a destinataris a descendents o adoptats amb discapacitat i grau igual o superior al 65 per 100 la deducció serà el 3 per 100 amb un límit de 720 euros.

Atenció: Per poder aplicar els percentatges i límits de deducció dels apartats 2 i 3, el descendent o adoptat amb discapacitat haurà de ser menor de 35 anys.

A aquests efectes la rehabilitació haurà de complir les condicions que s'estableixin reglamentàriament.

A l'efecte d'aquesta deducció s'estableixen les equiparacions següents:

  • Les persones subjectes a un acolliment familiar permanent o preadoptiu s'equipararan als adoptats.

  • Les persones que realitzin un acolliment familiar permanent o preadoptiu s'equipararan als adoptants.

Requisits:

  1. Per a l'aplicació de la deducció hauran de complir-se els requisits previstos en l'Impost sobre Successions i Donacions per a la reducció de la base imposable corresponent a la donació de quantitats en metàl·lic amb destinació a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual a les Illes Canàries.

  2. Per habitatge habitual es considerarà la que, a tals efectes, s'entén en la normativa de l'IRPF, equiparant-se a l'adquisició la construcció de la mateixa, però no la seva ampliació.

Emplenament

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar fins a per a tres descendents:

  • La quantitat donada.

  • Quan les donacions tinguin com a destinataris a descendents o adoptats amb discapacitat haurà de seleccionar el grau de discapacitat.