Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.7. Per naixement o adopció de fills

Per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu, que convisqui amb el contribuent, podran deduir-se les següents quantitats:

  • 200 euros, quan es tracti del primer o segon fill.

  • 400 euros, quan es tracti del tercer.

  • 600 euros, quan es tracti del quart.

  • 700 euros, quan es tracti del cinquè o successius.

Fills amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100:

En cas que el fill nascut o adoptat tingui una discapacidadfísica, psíquica o sensorial igual o superior al 65 per 100, i hagi conviscut amb el contribuent ininterrompudament des del seu naixement o adopció fins al final del període impositiu, addicionalment podrà aplicar-se la següent deducció:

  • 400 euros, quan es tracti del primer o segon fill que pateixi aquesta discapacitat.

  • 800 euros, quan es tracti del tercer o posterior fill que pateixi aquesta discapacitat,   sempre que sobrevisquin els anteriors fills amb discapacitat.

Quan ambdós progenitors o adoptants tinguin dret a la deducció i no optin per la tributació conjunta, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Només tindran dret a aplicar aquesta deducció els contribuents que no hagin obtingut rendes en l'exercici en què s'origina el dret a la deducció per un import superior a 39.000 euros en la seva base imposable general  sumada a la base imposable de l'estalvi  i en el supòsit de tributació conjunta, quan la unitat familiar no hagi obtingut rendes per un import superior a 52.000 euros.

La determinació del número d'ordre del fill nascut o adoptat es realitzarà tenint en compte els fills que convisquin amb el contribuent a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre de 2018), computant-se tant els fills naturals com els adoptius.

Es considerarà que conviuen amb el contribuent, entre d'altres, els fills nascuts o adoptats que, depenent del mateix, estiguin internats en centres especialitzats

Emplenament

Les dades es reflectiran en la fila que correspongui segons el número d'ordre que representi el fill nascut o adoptat. Si durant l'any s'hagués produït el naixement o adopció de diversos fills, cadascun d'ells es reflectirà en la fila corresponent al seu número d'ordre. Per exemple, si s'ha produït el naixement de dos fills, que són el segon i el tercer, en la fila corresponent a "primer o segon" es reflectirà 1 i en la de "tercer" es farà constar també 1.

Les dades anteriors es reflectiran en la casella "Comuna" quan en cas de matrimoni els fills que generin dret a la deducció siguin d'ambdós cònjuges.

En un altre cas, aquestes dades es reflectiran en la casella "Del Titular". En aquest supòsit haurà d'indicar, addicionalment, el nombre de persones amb dret a aplicar la deducció.

Important: En el supòsit de fills nascuts o adoptats el 2018 amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100, es relacionaran addicionalment en l'apartat específic de la finestra, reflectint-se en la fila corresponent al seu número d'ordre entre els que tenen el grau de discapacitat exigit d'acord amb els mateixos criteris esmentats anteriorment.