Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.8.Per contribuents amb discapacitat i grans de 65 anys

Per circumstàncies personals podran aplicar-se les següents deduccions compatibles entre si:

  • Per cada contribuent amb discapacitat i amb un grau de discapacidadigual o superior al 33 per 100:300 euros.

  • Per cada contribuent major de 65 anys:120 euros.

La determinació de les circumstàncies personals i familiars que s'hagin de tenir en compte per a l'aplicació d'aquesta deducció es realitzarà atenent la situació existent en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre de 2018).

Només tindran dret a aplicar aquesta deducció els contribuents que no hagin obtingut rendes a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció per import superior a 39.000 euros en la seva base imposable general sumada a la base imposable de l'estalvi i, en el supòsit de tributació conjunta, quan la unitat familiar no hagi obtingut rendes per import superior a 52.000 euros.

Nota: La deducció serà calculada pel programa partint de les dades reflectides a la finestra de dades personals i familiars.