Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5.9.Per despeses de guarderia

Per despeses de custòdia en guarderies de nens menors de 3 anys, els contribuents que ostentin legalment sobre ells la pàtria potestat o la tutela, podran deduir el 15 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb un màxim de 400 euros anuals per cada nen.

Requisits:

  • Els titulars de la pàtria potestat o tutela han d'haver treballat fora del domicili familiar almenys 900 hores en el període impositiu.
  • Cap dels titulars de la pàtria potestat o tutela no ha d'obtenir en el període impositiu rendes (base imposable general mes base imposable de l'estalvi) superiors a 39.000 euros.En tributació conjunta, aquest requisit s'entendrà complert si la renda  de la unitat familiar no excedeix de 52.000 euros.Aquest requisit serà controlat pel programa.
  • S'entendrà per guarderia tot centre autoritzat per la Conselleria competent del Govern de les Canàries per a la custòdia de nens menors de tres anys.
  • Quan dos o més contribuents tinguin dret a la deducció i no optin, o no puguin optar per la tributació conjunta, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.
  • La deducció i el límit de la mateixa en el període impositiu en què el nen compleixi els 3 anys es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin els requisits previstos per a l'aplicació de la deducció.
  • La despesa de guarderia s'haurà de justificar amb la factura corresponent a aquesta despesa, que ha de complir totes les condicions establertes al Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Emplenament

Per cada fill pel que es tingui dret a la deducció haurà d'indicar:

  • Si el fill ha complert tres anys durant l'exercici haurà d'indicar el nombre de mesos en què era menor de tres anys a l'exercici 2018.

  • L'import de les despeses satisfetes durant el període que es tingui de dret a la deducció.

  • El nombre de persones amb dret a aplicar la deducció:"1" quan només pugui aplicar-la el titular seleccionat;"2" quan puguin aplicar-la dues persones, etc.