Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.6.1. Per arrendament d'habitatge habitual per joves, majors i amb discapacitat

El contribuent podrà deduir el 10 per cent, fins a un límit de 300 euros anuals de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'arrendament del seu habitatge habitual.

Requisits:

  • Tenir menys de 35 anys complerts, o tenir 65 o més anys. El contribuent amb discapacitat física, psíquica o sensorial que tingui la consideració legal de persona amb discapacitat amb un grau de disminució igual o superior al 65 per cent d'acord amb el barem a què es refereix l'article 148 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social està exonerat del compliment d'aquest requisit per tenir dret a gaudir d'aquesta deducció.

  • Que la base imposable sigui inferior a 22.000 euros en tributació individual o a 31.000 euros en tributació conjunta. Aquest requisit serà controlat pel programa.

  • Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10 per cent de la renda del contribuent.

Tributació conjunta

En el cas de tributació conjunta l'import màxim de la deducció serà de 600 euros; però com a mínim un dels declarants haurà de reunir els requisits enunciats anteriorment per gaudir de la deducció.

Emplenament

En la finestra es reflectiran les següents dades:

  • L'import satisfet pel titular.

    En el cas de matrimoni si el lloguer correspon als cònjuges per parts iguals, haurà de reflectir el 50 per 100 de l'import satisfet pel lloguer.

  • El NIF de l'arrendador.

    Si l'arrendador no té NIF haurà de consignar el Número d'identificació al país de residència

El programa traslladarà les dades incloses  de l'annex B6 de la declaració.