Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.6.2. Per atenció de familiars

El contribuent podrà deduir 100 euros per cada descendent menor de tres anys, per cada ascendent major de setanta, i per cada ascendent, descendent, cònjuge o germà  amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb un grau igual o superior al 65 per cent d'acord amb el barem a què es refereix l'article 148 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Requisits:

  • Que el descendent o ascendent, cònjuge o germà  convisqui més de cent vuitanta-tres dies de l'any natural amb el contribuent. S'exceptua del compliment d'aquest requisit als menors de tres anys.
  • Que el descendent o ascendent no tingui rendes brutes anuals superiors a 6.000 euros. En el cas d'ascendents, descendents, cònjuge o germans amb discapacitat, el límit de rendes brutes vindrà determinat per l'1,5 sobre l'Indicador Públic de de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), que per a l'exercici 2018 serà 1,50 per 7.519,59, això és 11.279,39
  • Es tindrà dret a la deducció encara que el parentesc el sigui per afinitat.

Emplenament

En la casella que correspongui es reflectirà el nombre de descendents menors de 3 anys i/o d'ascendents majors de 70 anys que donin dret a aplicar la deducció. Addicionalment, es reflectirà el nombre de descendents, ascendents, cònjuge o germans  amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100 que donin dret a la deducció.

En cas de matrimoni si ambdós cònjuges té dret a la deducció respecte als mateixos descendents o ascendents, el seu número es reflectirà en la casella "Comunes". En un altre cas, el nombre de descendents/ascendents que donen dret a la deducció es reflectiran en la casella "Del titular"

La deducció només pot ser aplicada pels contribuents que estiguin obligats a declarar, a aquests efectes si es troba en alguna de les situacions que s'indiquen, haurà de marcar una "x" en la casella establerta a l'efecte.