Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.6.3. Per obres de millora, import generat el 2015 i/o 2016 pendents d'aplicació

El contribuent pot deduir un 15% de les quantitats satisfetes en obres realitzades en qualsevol habitatge o habitatges de la seva propietat, sempre que estiguin ubicades a la Comunitat de Cantabria o en l'edifici en què l'habitatge es trobi i que tinguessin per objecte:

  1. Una rehabilitació qualificada de tal per la Direcció General de l'Habitatge del Govern de Cantabria.

  2. La millora de l'eficiència energètica, la higiene, la salut i protecció del medi ambient i l'accessibilitat a l'habitatge o a l'edifici en què es troba.

  3. La utilització d'energies renovables, la seguretat i l'estanquitat i en particular: substitució d'instal·lacions d'electricitat, aigua, gas, calefacció.

  4. Les obres d'instal·lació d'infraestructures de telecomunicació que permetin l'accés d'Internet i a serveis de televisió digital en l'habitatge del contribuent.

No van donar dret a practicar aquesta deducció les obres que es van realitzar en habitatges afectats a una activitat econòmica, places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

LÍMITS :

  1. La deducció tindrà un límit anual de 1.000 euros en tributació individual, i 1.500 en tributació conjunta.

  2. Per a contribuents amb incapacitat amb un grau de discapacidadigual o superior a 65% aquest límit s'eleva en 500 euros en tributació individual i 500 euros en tributació conjunta per cada contribuent amb aquella discapacitat.

Les quantitats satisfetes en l'exercici 2016 i que no van poder ser aplicades en aquell exercici o el 2017 les podrà aplicar en l'exercici 2018.

En cap cas donaran dret a l'aplicació de la deducció les quantitats satisfetes per les quals el contribuent tingui dret a aplicar-se la deducció per inversió en habitatge habitual a què es refereix la DT 18 de la Llei 35/2006.

La deducció pendent d'aplicar de l'exercici 2016 ha de practicar-se obligatòriament en aquest exercici 2018. Cal tenir en compte també que les deduccions pendents de 2016 i 2017 hauran d'aplicar-se abans que la deducció generada en l'exercici 2018.

Emplenament:

S'obrirà una finestra en la que haurà de reflectir les quantitats amb dret a deducció satisfetes que no van poder ser deduïdes en l'exercici 2016 i 2016.

Les quantitats pendents pot vostè trobar-les  en la casella 816 de la declaració de 2016 i en la casella 0867 de l'exercici 2017.