Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.6.4. Per obres de millora en habitatges

El contribuent pot deduir un 15% de les quantitats satisfetes en obres realitzades durant l'exercici en qualsevol habitatge o habitatges de la seva propietat, sempre que estiguin ubicades a la Comunitat de Cantabria o en l'edifici en què l'habitatge es trobi i que tinguessin per objecte:

  1. Una rehabilitació qualificada de tal per la Direcció General de l'Habitatge del Govern de Cantabria.

  2. La millora de l'eficiència energètica, la higiene, la salut i protecció del medi ambient i l'accessibilitat a l'habitatge o a l'edifici en què es troba.

  3. La utilització d'energies renovables, la seguretat i l'estanquitat i en particular: substitució d'instal·lacions d'electricitat, aigua, gas, calefacció.

  4. Les obres d'instal·lació d'infraestructures de telecomunicació que permetin l'accés d'Internet i a serveis de televisió digital en l'habitatge del contribuent

No donaran dret a practicar aquesta deducció les obres que es van realitzar en habitatges afectats a una activitat econòmica, places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de dèbit o crèdit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit a les persones o entitats que realitzin tals obres. En cap cas donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

LÍMITS :

  1. La deducció tindrà un límit anual de 1.000 euros en tributació individual, i 1.500 en tributació conjunta.

  2. Per a contribuents amb incapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior a 65% aquest límit s'eleva en 500 euros en tributació individual i 500 euros en tributació conjunta per cada contribuent amb aquella discapacitat.

Les quantitats satisfetes en l'exercici, i no deduïdes per excedir el límit anual, podran deduir-se en els dos exercicis següents.

En cap cas donaran dret a l'aplicació de la deducció les quantitats satisfetes per les quals el contribuent tingui dret a aplicar-se la deducció per inversió en habitatge habitual a què es refereix la DT 18 de la Llei 35/2006.

Emplenament:

S'obrirà una finestra en la que haurà de reflectir les quantitats amb dret a deducció satisfetes en l'exercici. Serà necessari complimentar, en la casella corresponent, el NIF de la persona o entitat a la que se satisfà tals obres.