Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.6.5. Per donatius a fundacions o al fons Cantabria coopera

Els contribuents podran deduir el 15 per 100 de les quantitats donades a fundacions domiciliades en la Comunitat Autònoma de Cantabria que compleixin amb els requisits de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions que persegueixin fins culturals, assistencials, esportius o sanitaris o qualssevol altres de naturalesa anàloga a aquests o bé a Associacions que persegueixin entre els seus fins el suport a persones amb discapacitat.

En qualsevol cas, serà precís que aquestes fundacions es trobin inscrites en el Registre de Fundacions, retin comptes a l'òrgan de protectorat corresponent i que aquest hagi ordenat el seu dipòsit en el Registre de Fundacions.

Igualment els contribuents podran deduir el 12 per 100 de les quantitats que donin al Fons Cantabria Coopera.

Aquesta deducció serà igualment aplicable a les persones que van ser acollidores anteriorment amb les que convisqui una persona major d'edat, sempre que la convivència no s'hagi interromput, i que la convivència es doni amb l'aprovació i la supervisió de l'entitat Pública de protecció de menors.

En aquest últim cas, la deducció està subjecta als mateixos requisits que té l'aplicació del mínim per descendents pels fills majors d'edat que conviuen amb el contribuent.

Límit:

La suma de la base d'aquesta deducció i la base de les deduccions estatals per donacions i per inversions i despeses d'interès cultural no podrà excedir el 10 per 100 de la base liquidable del contribuent. Aquest límit és controlat pel programa.

Emplenament

En la finestra de captura de dades, s'indicaran les quantitats donades a fundacions i/o, si escau, al Fons Cantabria Coopera.