Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.6.6. Per acolliment familiar de menors

Els contribuents que rebin a menors en règim d'acolliment familiar simple o permanent, administratiu o judicial, sempre que hagin estat prèviament seleccionats a l'efecte per una entitat pública de protecció de menors i que no tinguin relació de parentesc alguna, ni adoptin durant el període impositiu al menor acollit, podran deduir:

  • Amb caràcter general 240 euros, o

  • El resultat de multiplicar 240 euros pel número màxim de menors que hagi acollit de forma simultània durant el període impositiu.

Límit:

La quantia de la deducció no podrà superar 1.200 euros.

En el supòsit d'acolliment de menors per matrimonis, parelles de fet o parelles que convisquin de manera permanent en anàloga relació d'afectivitat a les anteriors sense haver registrat la seva unió, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells si optessin per tributació individual.

Emplenament

En cas de matrimoni si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció es marcarà la casella "Comunes". En un altre cas, es marcarà la casella " Del titular"

En el supòsit d'acolliment de forma simultània de diversos menors haurà de complimentar la segona fila de caselles de la finestra de captura de dades i indicar el nombre de menors acollits.

Si l'acolliment ha estat realitzat per matrimonis, parelles de fet o parelles que convisquin de manera permanent en anàloga relació d'afectivitat es consignarà "SI o NO" en la casella corresponent.