Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.6.7. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació

Els contribuents podran deduir en la quota íntegra autonòmica, del 15 per cent de les quantitats invertides durant l'exercici, amb el límit de 1.000 euros anuals en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en societats anònimes, limitades, anònimes laborals, limitades laborals o cooperatives i que tinguin la consideració de PIMES d'acord amb la definició de les mateixes donada per la recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003, sempre que es compleixin els següents requisits:

 1. La participació del contribuent, computada juntament amb la del cònjuge o persones unides per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40 per cent del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.

 2. Que aquesta participació es mantingui un mínim de tres anys.

 3. L'entitat en la que cal materialitzar l'entitat ha de complir els següents requisits:

  1. Ha de tenir el domicili social i fiscal en la comunitat autònoma de Cantabria i mantenir-ho durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  2. Ha de desenvolupar una activitat econòmica. A aquest efecte no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari.

  3. Ha de comptar, com a mínim, per al cas en què la inversió efectuada correspongui a la constitució de l'entitat, i des del primer exercici fiscal, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, donades d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, i resident en la Comunitat Autònoma de Cantabria.

  4. En cas que la inversió es realitza mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil va haver d'haver estat constituïda durant els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació, i en què, a més, la plantilla mitjana de l'entitat durant els dos exercicis fiscals posteriors al de l'ampliació d'incrementi respecte de la plantilla mitjana que tingués durant els dotze mesos anteriors com a mínim en una persona amb els requisits anteriors, i aquest increment es mantingui durant com a mínim uns altres 24 mesos.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment es prendran les persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte de la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

 4. El contribuent pot formar part del consell d'administració de la societat en la que va materialitzar la inversió, però en cap cas pot portar a cobo funcions executives ni de direcció. Tampoc pot mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió durant aquell mateix termini.

 5. Les operacions a les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en què s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 6. Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació.

L'incompliment dels anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal.

Aquesta deducció és incompatible per les mateixes quantitats i objecte d'inversió:

 1. Amb la deducció estatal per inversions en empreses de nova o recent creació.

Emplenament:

En la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la declaració.

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 del total de les quantitats satisfetes per ambdós.