Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.6.8. Per despeses de malaltia

 1. El contribuent es podrà deduir un 10 per cent de les despeses i honoraris professionals abonats durant l'any per la prestació de serveis sanitaris per motiu de malaltia, salut, embaràs i naixement de fills, accidents i invalidesa, tant propis com de les persones que s'incloguin en el mínim familiar.

  Limitis : Aquesta deducció tindrà un límit anual de 500 euros en declaració individual i de 700 en declaració conjunta.

  Aquests límits s'incrementaran en 100 euros en tributació individual quan el contribuent sigui una persona amb discapacitat i acrediteu un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent. En el cas de tributació conjunta l'increment serà de 100 euros per cada contribuent amb aquesta discapacitat.

 2. El contribuent es podrà deduir un 5 per cent de les quantitats pagades durant l'any en concepte de quotes a mutualitats o societats d'assegurances mèdiques no obligatòries, tant propis com de les persones que s'incloguin en el mínim familiar.

  Límits : Aquesta deducció tindrà un límit anual de 200 euros en tributació individual i de 300 en tributació conjunta.

  Aquests límits s'incrementaran en 100 euros en tributació individual quan el contribuent sigui una persona amb discapacitat i acrediteu un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent. En el cas de tributació conjunta l'increment serà de 100 euros per cada contribuent amb aquesta discapacitat.

 3. En el cas de declaració individual, només podrà aplicar la deducció el contribuent en el que concorrin el pagament de la factura i  el destinatari dels serveis mèdics.

La base conjunta d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factura i satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte en entitats de crèdit, a les persones o entitats que prestin els serveis. En cap cas donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

Emplenament : Haurà de reflectir per separat les quantitats satisfetes per la prestació de serveis sanitaris d'una banda, i les quantitats satisfetes per quotes a mutualitats o assegurances mèdiques per un altre.