Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.1. Per a contribuents afectats per discapacitat

Els contribuents afectats per discapacidadque tinguin 65 o més anys, podran aplicar-se la següent deducció:

  • 300 euros quan es trobin afectats per un grau de discapacidadigual o superior al 33%.

  • 656 euros quan el grau de discapacidadsea igual o superior al 65%.

Els contribuents menors de 65 anys i afectats per un grau de discapacidadigual o superior al 65% podran aplicar-se una deducció de 300 euros.

El grau de discapacitat s'acreditarà mitjançant certificació de l'òrgan competent en la matèria, considerant-se acreditat quan es tracti de contribuents de la qual discapacitat sigui declarada judicialment.

Requisits:

  • La base imposable total, menys el mínim personal i familiar no ha d'excedir 18.900 euros en tributació individual o 31.500 en tributació conjunta. Aquest requisit serà controlat pel programa.

  • El contribuent no ha de ser usuari de residències públiques o concertades de la Comunitat de Castilla y León.

Emplenament:

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà de marcar una "X" si compleix els requisits per poder aplicar la deducció.