Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.10. Per inversió en rehabilitació habitatges destinats a lloguer

Els contribuents podran deduir-se el 15 per 100 de les quantitats invertides en actuacions de rehabilitació d'habitatges que suposin la millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, així com la realització de xarxes de sanejament separativas en l'edifici que afavoreixin la reutilització de les aigües grises en el propi edifici i redueixin el volum d'abocament al sistema públic de clavegueram.

 Requisits

 El concepte de rehabilitació d'habitatges és el recollit en l'article 20.1.22.B de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, o norma que li substitueixi.

A l'efecte del que disposa l'article 20.1.22.B de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit són obres de rehabilitació d'edificacions les que reuneixin els següents requisits:

1r Que el seu objecte principal sigui la reconstrucció de les mateixes, entenent-se complert aquest requisit quan més del 50 per cent del cost total del projecte de rehabilitació es correspongui amb obres de consolidació o tractament d'elements estructurals, façanes o cobertes o amb obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació.

2n Que el cost total de les obres a què es refereixi el projecte excedeixi el 25 per cent del preu d'adquisició de l'edificació si s'hagués efectuada aquella durant els dos anys immediatament anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tingués l'edificació o part de la mateixa en el moment d'aquest inici. A aquests efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'edificació la part proporcional corresponent al sòl.

L'habitatge ha d'estar situada en una població de Castilla y León que, en el moment de l'adquisició o rehabilitació, no excedeixi:

 - 10.000 habitants, amb caràcter general, o

- 3.000 habitants si dista menys de 30 quilòmetres de la capital de la província.

Com assenyala l'Ordre HAC/197/2015, de 3 de març (BOCYL 20-03-2015) s'actualitzarà amb data 1 de gener de cada any les llistes dels municipis (des de l'1 de gener de 2016, les poblacions) que compleixen els requisits previstos en la normativa autonòmica per a l'aplicació de beneficis fiscals en els tributs cedits sobre els quals la Comunitat de Castilla y León tingui atribuïdes competències normatives. Aquestes llistes es publicaran en el Portal Tributari de la Junta de Castilla y León.

El valor de l'habitatge, a l'efecte de l'impost que greu l'adquisició, ha de ser menor de 135.000 euros.

 Per a l'aplicació de la deducció han de complir-se a més les següents condicions:

 1-Que durant els cinc anys següents a la realització de les actuacions de rehabilitació l'habitatge es trobi llogada a persones diferents del cònjuge, ascendents, descendents o familiars fins al tercer grau de parentesc (tant col·laterals per consanguinitat com per afinitat) del propietari de l'habitatge.

 2 - Que, si durant els cinc anys previstos en la lletra anterior, es produïssin períodes en els que l'habitatge no estigués efectivament llogada, l'habitatge es trobi oferta per al lloguer d'acord amb els requisits que s'estableixin mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda. La deducció es podrà aplicar amb anterioritat a què l'habitatge estigui efectivament llogada sempre que l'habitatge es trobi oferta per al lloguer d'acord amb les instruccions que en gestió d'aquest impost es dictin mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

 3-Que l'import del lloguer mensual no superi els 300 euros. L'import del lloguer mensual serà la renda que lliurement estipulin les parts, i pels conceptes que es pactin. Si en el contracte no es fa estipulació en contra, les despeses generals de l'habitatge, com ara IBI, taxes municipals, despeses de comunitat, etc., seran a càrrec de l'arrendador, d'acord amb la normativa civil que regula la matèria; si en el contracte de lloguer es pacta la repercussió d'aquelles despeses, seran per compte de l'arrendatari i formaran part de l'import del lloguer.

 4-Que la fiança legal arrendatícia es trobi dipositada conforme el que estableix la normativa aplicable.

 Base màxima de deducció

 La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats realment satisfetes pel contribuent per a la realització de les actuacions de rehabilitació, amb el límit màxim de 20.000 euros, tant en tributació individual com en conjunta.

 

Emplenament

S'inclourà, en la casella habilitada a l'efecte, les quantitats invertides amb dret a deducció, per cada contribuent.