Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.11.Deduccions.Import generat el 2015, el 2016 i el 2017 pendent d'aplicació

DEDUCCIONS PER FAMÍLIA NOMBROSA, NAIXEMENT O ADOPCIÓ, PARTS MÚLTIPLES O ADOPCIONS SIMULTÀNIES, CUIDAT DE FILLS MENORS, PATERNITAT, DESPESES D'ADOPCIÓ Y PER QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL D'EMPLEATS DE LLAR, IMPORT GENERAT el 2015, el 2016 i el 2017 PENDENT D'APLICACIÓ.

Podrà aplicar-se al present exercici les quantitats que no va poder deduir als exercicis, 2015, 2016, i 2017 per mancar de prou quota íntegra autonòmica.

Per veure l'import generat en els esmentats exercicis que està pendent d'aplicació, consultar les caselles 0914, 0915 i 0916 de la declaració de l'exercici 2017.

Emplenament:Haurà de consignar a les finestres que s'obren la totalitat del saldo pendent d'aplicació de la suma de cada una de les esmentades deduccions, diferenciant-les per l'exercici del qual procedeixen (2015, 2016 i/o 2017).

NOTA: En el cas que als anteriors exercicis s'hagués optat per la declaració conjunta, s'ha de tenir en compte si la deducció no aplicada va ser generada pel declarant o pel cònjuge consignant l'import generat pel primer.Si va ser generada pel cònjuge, no s'ha de consignar cap quantitat.