Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.11. Deduccions. Import generat el 2015, 2016 i 2017 pendent d'aplicació

DEDUCCIONS PER FAMÍLIA NOMBROSA, NACIMIENTO O ADOPCIÓ, PARTS MÚLTIPLES O ADOPCIONS SIMULTÀNIES, ATENCIÓ DE FILLS MENORS, PATERNITAT, DESPESES D'ADOPCIÓ I PER QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL D'EMPLEATS DE LLAR, IMPORT GENERAT EL 2015, 2016 i 2017 PENDENT D'APLICACIÓ.

Podrà aplicar-se en aquest exercici les quantitats que no va poder deduir en els exercicis, 2015, 2016, i 2017 per mancar de suficient quota íntegra autonòmica.

Per veure l'import generat en aquests exercicis que està pendent d'aplicació, consultar les caselles 0914,  0915 i  0916 de la declaració de l'exercici 2017.

Emplenament: Haurà de consignar en les finestres que s'obren la totalitat del saldo pendent d'aplicació de la suma de cadascuna de les esmentades deduccions, diferenciant-les per l'exercici del que són procedents (2015, 2016 i/o 2017).

NOTA: En cas que en els anteriors exercicis s'hagués optat per la declaració conjunta, s'ha de tenir en compte si la deducció no aplicada va ser generada pel declarant o pel cònjuge consignant l'import generat pel primer. Si va ser generada pel cònjuge, no s'ha de consignar cap quantitat.