Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.12.Per família nombrosa

Per família nombrosa s'estableix una deducció de 500 euros.El concepte de família nombrosa a aquests efectes és l'establert en la Llei 40/2003, de 18 de novembre de Protecció a les Famílies Nombroses, (BOE 19/11/2003).

No obstant això, la deducció serà de 1000 euros quan algun dels cònjuges o descendents que es computi per quantificar el " mínim per descendents" tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, quan es tracti de contribuents la incapacitat dels quals sigui declarada judicialment, encara que no s'assoleixi l'esmentat grau.

La deducció s'incrementarà en 820 euros per cada descendent, a partir del quart inclusivament, als que sigui d'aplicació el "mínim per descendents".

Requisits:

Que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar no superi la quantia de 18.900 euros en tributació individual i 31.500 euros en tributació conjunta.

Aquesta deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquin els restants membres de la família nombrosa.Quan existeixi més d'un contribuent, amb dret a practicar aquesta deducció, l'import de la mateixa es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

Per determinar la condició de família nombrosa s'estarà a la situació existent en la data de meritació de l'impost, i s'haurà d'estar en possessió del document acreditatiu expedit per l'òrgan competent en la matèria de la Comunitat de Castella i Lleó.

Saldos pendents d'aplicació:

En el supòsit que el contribuent manqui de prou quota íntegra autonòmica per aplicar-se el total de la deducció en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se en els tres períodes impositius següents fins a esgotar, en el seu cas, l'import total de la deducció.

Quan no s'hagi esgotat la totalitat de la deducció en els esmentats períodes, es podrà sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti d'aplicar.

Emplenament

A través d'una finestra de captura de dades ha d'indicar si es té la condició de família nombrosa:

Ho haurà d'indicar a la columna "Comuna" quan en cas de matrimoni la condició de família nombrosa correspon a ambdós cònjuges.En cas contrari, s'indicarà a la columna "Del Titular", indicant, a més, el nombre de persones que tindrien dret a aplicar la deducció sense tenir en compte la quantia de les seves rendes :"1" quan només pugui aplicar-la el titular seleccionat;"2" quan puguin aplicar-la dues persones, etc.