Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.14.Per parts múltiples o adopcions simultànies

En el cas de parts múltiples o adopcions simultànies de dos o més fills que generin el dret a l'aplicació del «mínim per descendent», a més de la deducció per naixement o adopció regulada en l'apartat anterior, el contribuent podrà deduir-se les següents quantitats:

 1. Una quantia equivalent a la meitat de l'import obtingut per l'aplicació de la deducció per naixement o adopció, si el part múltiple o adopció simultània ha estat de dos fills.

 2. Una quantia equivalent a l'import obtingut per l'aplicació de la deducció per naixement o adopció, si el part múltiple o adopció simultània ha estat de tres o més fills.

  Aquesta deducció serà també aplicable en els supòsits de naixements o adopcions independents que s'hagin produït en un període de dotze mesos.

  El número d'ordre dels fills nascuts o adoptats es determinarà conforme a l'establert per a la deducció per naixement o adopció.

INCREMENT DE LA DEDUCCIÓ DURANT ELS DOS ANYS SEGÜENTS AL NAIXEMENT O ADOPCIÓ

A més el contribuent podrà deduir-se durant els dos anys següents al naixement o adopció, 901 euros.

Igual deducció es practicarà en els supòsits de naixements o adopcions independents que s'hagin produït en un període de dotze mesos.

Requisits:

Que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar no superi la quantia de 18.900 euros en tributació individual i 31.500 euros en tributació conjunta

Saldos pendents d'aplicació:

En el supòsit que el contribuent manqui de prou quota íntegra autonòmica per aplicar-se el total de la deducció en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se en els tres períodes impositius següents fins a esgotar, en el seu cas, l'import total de la deducció.

Quan no s'hagi esgotat la totalitat de la deducció en els esmentats períodes, es podrà sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti d'aplicar

Emplenament:

Important:Si la situació de part múltiple o adopció simultània s'ha produït a l'exercici 2018, sense la inclusió de fills nascuts o adoptats a l'exercici 2017, no haurà d'omplir cap casella en aquesta deducció, ja que el programa calcularà automàticament l'import de la deducció per les dades facilitades en l'anterior deducció per naixement o adopció de fills.

El programa obrirà una finestra en el que haurà de reflectir la seva situació, si durant l'exercici 2017 s'ha produït o esdevingut parts múltiples o adopcions simultanieges, d'acord amb la legislació de la Comunitat Autònoma, en el que defineix, dins de l'àmbit d'aquesta deducció, com parts múltiples o adopcions simultanieges, els naixements o adopcions independents si aquestes s'han produït dins d'un mateix període de dotze mesos.

El programa distingeix dues situacions, i les dades a reflectir a cada una de les caselles són:

 1. Parts múltiples o adopcions simultanieges produïts el 2018.És el cas en què a l'exercici 2016 s'han produït la situació de parts múltiples, adopcions simultanieges, o parts o adopcions independents, definides així per produir-se d'aquí a un període de 12 mesos, sempre dins de l'exercici 2018, als que s'uneixin, en cas d'haver-se produït, els fills nascuts o adoptats a l'exercici 2017, d'aquí a un període de dotze mesos.

  Dins d'aquesta primera situació es reflectiran a les tres caselles les següents dades:

  1. Import de la deducció dels fills nascuts o adoptats el 2018, el Programa reflectirà l'import de la deducció en funció de les dades facilitades en la deducció per naixement o adopció de fills.

  2. De forma addicional, haurà d'indicar, si n'hi hagués, l'import de la deducció per naixement o adopció de fills aplicada per vostè a l'exercici 2017 pels fills nascuts o adoptats aquell any que formin part del naixement o adopció múltiple.Normalment l'import a reflectir serà la quantia de la casella 0905de la declaració individual de l'exercici 2017, o el 50 % si va presentar declaració conjunta en aquest exercici.

  3. “Deducció per part múltiple aplicat per vostè a l'exercici el 2017, pels fills nascut o adoptat aquell any i que formin part del part múltiple de l'any 2018”, si el 2017 va aplicar la deducció per parts múltiples o adopcions simultanieges i els fills que van generar dret a ella formen un part o adopció múltiple amb els fills nascuts o adoptats el 2018, haurà d'indicar l'import de la deducció per aquest concepte aplicada el 2017, l'import a reflectir serà l'import de la casella 0905 de la declaració individual del 2017 o bé el 50 % si va presentar declaració conjunta en aquest exercici.

 2. Parts múltiples o adopcions simultanieges produïdes en un període de dotze mesos.Es complimentarà aquest apartat en el cas de parts o adopcions individuals produïdes a l'exercici 2017, existint també part o adopció individual a l'exercici 2018, que, en produir-se d'aquí a un període de 12 mesos, entraria dins del concepte de part múltiple o adopció simultanieja segons la legislació de la Comunitat Autònoma, i per tant amb dret a aplicar-se aquesta deducció.

  Dins d'aquesta segona situació haurà d'indicar les següents dades:

  1. Nombre de fills del part o adopció múltiple, es reflectirà el nombre de fills que formen part del part o adopció múltiple per haver-se produït els naixements i/o adopcions en un termini de dotze mesos.

  2. Haurà d'indicar l'import de la deducció que ha consignat a la casella de la deducció per naixement o adopció de fills aplicada per vostè en aquest exercici 2018 pel fill nascut o adoptat que formi part del naixement o adopció múltiple.

  3. De forma addicional, haurà d'indicar, l'import de la deducció per naixement o adopció de fills aplicada per vostè a l'exercici 2017 pels fills nascuts o adoptats aquell any que formin part del naixement o adopció múltiple.Normalment l'import a reflectir serà la quantia de la casella 0905 de la declaració individual de l'exercici 2017, o el 50 % si va presentar declaració conjunta en aquest exercici.

  4. De forma addicional, haurà d'indicar, si n'hi hagués, l'import de la deducció per parts múltiples aplicats per vostè a l'exercici 2017 pels fills nascuts o adoptats aquell any que formin part del naixement o adopció múltiple.L'import a reflectir serà la quantia de la casella 856 de la declaració individual de l'exercici 2017, o el 50 % si va presentar declaració conjunta en aquest exercici.