Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.14. Per parts múltiples o adopcions simultànies

En el cas de parts múltiples o adopcions simultànies de dos o més fills que generin el dret a l'aplicació del «mínim per descendent», a més de la deducció per naixement o adopció regulada en l'apartat anterior, el contribuent podrà deduir-se les següents quantitats:

 1. Una quantia equivalent a la meitat de l'import obtingut per l'aplicació de la deducció per naixement o adopció, si el part múltiple o adopció simultània ha estat de dos fills.

 2. Una quantia equivalent a l'import obtingut per l'aplicació de la deducció per naixement o adopció, si el part múltiple o adopció simultània ha estat de tres o més fills.

  Aquesta deducció serà també aplicable en els supòsits de naixements o adopcions independents que s'hagin produït en un període de dotze mesos.

  El número d'ordre dels fills nascuts o adoptats es determinarà conforme a l'establert per a la deducció per naixement o adopció.

INCREMENT DE LA DEDUCCIÓ DURANT ELS DOS ANYS SEGÜENTS AL NACIMIENTO O ADOPCIÓ

A més el contribuent podrà deduir-se durant els dos anys següents al naixement o adopció, 901 euros.

Igual deducció es practicarà en els supòsits de naixements o adopcions independents que s'hagin produït en un període de dotze mesos.

Requisits:

Que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar no superi la quantia de 18.900 euros en tributació individual i 31.500 euros en tributació conjunta

Saldos pendents d'aplicació :

En cas que el contribuent manqui de quota íntegra autonòmica suficient per aplicar-se el total de la deducció durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se durant els tres períodes impositius següents fins a esgotar, si escau, l'import total de la deducció.

Quan no s'hagi esgotat la totalitat de la deducció durant aquests períodes, es podrà sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti d'aplicar

Emplenament:

Important: Si la situació de part múltiple o adopció simultània s'ha produït en l'exercici 2018, sense la inclusió de fills nascuts o adoptats en l'exercici 2017, no haurà d'emplenar cap casella en aquesta deducció, ja que el programa calcularà automàticament l'import de la deducció per les dades facilitades en l'anterior deducció per naixement o adopció de fills.

El programa obrirà una finestra en el que haurà de reflectir la seva situació, si durant l'exercici 2017 s'ha produït o esdevingut parts múltiples o adopcions simultanieges, d'acord amb la legislació de la Comunitat Autònoma, en què defineix, dins l'àmbit d'aquesta deducció, com parts múltiples o adopcions simultanieges, els naixements o adopcions independents si aquestes s'han produït dins un mateix període de dotze mesos.

El programa distingeix dues situacions, i les dades a reflectir a cadascuna de les caselles són:

 1. Parts múltiples o adopcions simultanieges produïts el 2018. És el cas en què en l'exercici 2016 s'han produït la situació de parts múltiples, adopcions simultanieges, o parts o adopcions independents, definides així per produir-se dins un període de 12 mesos, sempre dins l'exercici 2018, a què s'uneixin, en cas d'haver-se produït, els fills nascuts o adoptats en l'exercici 2017, dins un període de dotze mesos.

  Dins aquesta primera situació es reflectiran en les tres caselles les següents dades:

  1. Import de la deducció dels fills nascuts o adoptats el 2018, el Programa reflectirà l'import de la deducció en funció de les dades facilitades en la deducció per naixement o adopció de fills.

  2. De forma addicional, haurà d'indicar, si n'hi hagués, l'import de la deducció per naixement o adopció de fills aplicada per vostè en l'exercici 2017 pels fills nascuts o adoptats durant aquell any que formin part del naixement o adopció múltiple. Normalment l'import a reflectir serà la quantia de la casella 0905de la declaració individual de l'exercici 2017, o el 50% si va presentar declaració conjunta en aquell exercici.

  3. “Deducció per part múltiple aplicada per vostè en l'exercici 2017, pels fills nascuts o adoptats durant aquell any i que formin part del part múltiple de l'any 2018”, si el 2017 va aplicar la deducció per parts múltiples o adopcions simultanieges i els fills que van generar dret a ella formen un part o adopció múltiple amb els fills nascuts o adoptats el 2018, haurà d'indicar l'import de la deducció per aquell concepte aplicat el 2017, l'import a reflectir serà l'import de la casella  0905 de la declaració individual del 2017 o bé el 50% si va presentar declaració conjunta en aquell exercici.

 2. Parts múltiples o adopcions simultanieges produïdes en un període de dotze mesos. Es complimentarà aquest apartat en el cas de parts o adopcions individuals produïdes en l'exercici 2017, existint també part o adopció individual en l'exercici 2018, que, en produir-se dins un període de 12 mesos, entraria dins el concepte de part múltiple o adopció simultanieja segons la legislació de la Comunitat Autònoma, i per tant amb dret a aplicar-se aquesta deducció.

  Dins aquesta segona situació haurà d'indicar les següents dades:

  1. Nombre de fills del part o adopció múltiple, es reflectirà el nombre de fills que formen part del part o adopció múltiple per haver-se produït els naixements i/o adopcions en un termini de dotze mesos.

  2. Haurà d'indicar l'import de la deducció que ha consignat en la casella de la deducció per naixement o adopció de fills aplicada per vostè en aquest exercici 2018 pel fill nascut o adoptat que formi part del naixement o adopció múltiple.

  3. De forma addicional, haurà d'indicar, l'import de la deducció per naixement o adopció de fills aplicada per vostè en l'exercici 2017 pels fills nascuts o adoptats durant aquell any que formin part del naixement o adopció múltiple. Normalment l'import a reflectir serà la quantia de la casella  0905 de la declaració individual de l'exercici 2017, o el 50% si va presentar declaració conjunta en aquell exercici.

  4. De forma addicional, haurà d'indicar, si n'hi hagués, l'import de la deducció per parts múltiples aplicada per vostè en l'exercici 2017 pels fills nascuts o adoptats durant aquell any que formin part del naixement o adopció múltiple. L'import a reflectir serà la quantia de la casella 856 de la declaració individual de l'exercici 2017, o el 50% si va presentar declaració conjunta en aquell exercici.