Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.15. Per atenció de fills menors

Els contribuents que per motius de treball, per compte propi o aliè, hagin de deixar als seus fills menors a l'atenció d'una persona empleada de la llar o en guarderies o centres infantils, podran optar per deduir alguna de les següents quantitats:

  • El 30 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu a la persona empleada de la llar, amb el límit màxim de 322 euros en tributació individual com en tributació conjunta.

  • El 100 per 100 de les despeses satisfetes de preinscripció i de matrícula, així com les despeses d'assistència en horari general i ampliat i les despeses d'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets, en Escoles, Centres i Llars D'infants de la Comunitat de Castilla y León, inscrites en el Registre de Centres per a la conciliació de la vida familiar i laboral, amb el límit màxim de 1.320 euros en tributació individual com en tributació conjunta.

Quan més d'un contribuent tingui dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos descendents, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Requisits:

  1. Que en la data de meritació de l'impost els fills als que sigui d'aplicació el "mínim per descendents" tinguin menys de 4 anys d'edat.

  2. Que ambdós pares realitzin una activitat per compte propi o aliè, per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat. La deducció s'aplicarà exclusivament per les quantitats satisfetes durant el període de temps en el que ambdós cònjuges realitzan activitats per compte propi o aliè.

  3. Que, en cas que la deducció sigui aplicable per despeses de custòdia per una persona empleada de la llar, aquesta estigui donada d'alta en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

  4. Que la base imposable total minorat en el mínim personal i familiar no superi la quantia de 18.900 euros en tributació individual i 31.500 euros en el cas de tributació conjunta. Aquest requisit serà controlat pel programa.

L'import total d'aquesta deducció més la quantia de les subvencions públiques percebudes per aquest concepte no podrà superar, per al mateix exercici, l'import total de la despesa efectiva del mateix, minorant-se en aquest cas l'import màxim de la deducció en la quantia necessària.

Saldos pendents d'aplicació :

En cas que el contribuent manqui de quota íntegra autonòmica suficient per aplicar-se el total de la deducció durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se durant els tres períodes impositius següents fins a esgotar, si escau, l'import total de la deducció.

Quan no s'hagi esgotat la totalitat de la deducció durant aquests períodes, es podrà sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti d'aplicar

Emplenament

Es reflectiran les despeses satisfetes pels fills menors de 4 anys en la data de meritació de l'impost (normalment 31 de desembre de 2018) i, si escau, les subvencions percebudes.

Haurà d'indicar també el NIF de la persona empleada de la llar o de l'escola, centre o llar d'infants.