Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.17. Per paternitat

Per gaudeixi del període de suspensió del contracte de treball o d'interrupció de l'activitat per paternitat o del permís de paternitat, el contribuent podrà deduir com a màxim 750 euros.

Quan el permís no coincideixi amb el màxim legal permès la deducció serà de 75 euros per setmana completa.

REQUISITS:

La base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no ha de superar la quantia de 18.900 euros en tributació individual i 31.500 euros en tributació conjunta.

SUPÒSITS EXCLOSOS:

S'exclouen tant la suspensió del contracte per paternitat regulat en l'article 48.bis de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, com el permís de paternitat previst en l'article 49.c) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la interrupció de l'activitat prevista en l'article 4.3 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol de l'Estatut del Treball Autònom.

Saldos pendents d'aplicació :

En cas que el contribuent manqui de quota íntegra autonòmica suficient per aplicar-se el total de la deducció durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se durant els tres períodes impositius següents fins a esgotar, si escau, l'import total de la deducció.

Quan no s'hagi esgotat la totalitat de la deducció durant aquests períodes, es podrà sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti d'aplicar

Emplenament: En laventana de captura de dades haurà d'indicar si té dret a la deducció i la durada del permís gaudit si no hagués coincidit amb el màxim legal permès.