Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.17.Per paternitat

Per gaudi del període de suspensió del contracte de treball o d'interrupció de l'activitat per paternitat o del permís de paternitat, el contribuent podrà deduir com a màxim 750 euros.

Quan el permís no coincideixi amb el màxim legal permès la deducció serà de 75 euros per setmana completa.

REQUISITS:

La base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no ha de superar la quantia de 18.900 euros en tributació individual i 31.500 euros en tributació conjunta.

SUPÒSITS EXCLOSOS:

S'exclouen tant la suspensió del contracte per paternitat regulada a l'article 48.bis de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, com el permís de paternitat previst a l'article 49.c) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la interrupció de l'activitat prevista a l'article 4.3 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol de l'Estatut del Treball Autònom.

Saldos pendents d'aplicació:

En el supòsit que el contribuent manqui de prou quota íntegra autonòmica per aplicar-se el total de la deducció en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se en els tres períodes impositius següents fins a esgotar, en el seu cas, l'import total de la deducció.

Quan no s'hagi esgotat la totalitat de la deducció en els esmentats períodes, es podrà sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti d'aplicar

Emplenament:En laventana de captura de dades haurà d'indicar si té dret a la deducció i la durada del permís gaudit si no hagués coincidit amb el màxim legal permès.