Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.18. Per despeses d'adopció

Per cada adopció realitzada durant el període impositiu, de fills que generin el dret a l'aplicació del "mínim per descendent", el contribuent podrà deduir-se 784 euros.

En el supòsit d'adopció internacional, realitzada segons la legislació vigent i d'acord amb els tractats i convenis subscrits per Espanya, l'import de la deducció serà de 3.625 euros.

La deducció serà aplicable al període impositiu corresponent al moment en què es produeixi la inscripció en el Registre Civil.

Compatibilitat :

Aquesta deducció és compatible amb les deduccions per naixement i adopció i per parts múltiples o adopcions simultànies.

Requisits:

Que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar no superi la quantia de 18.900 euros en tributació individual i 31.500 euros en tributació conjunta

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció pels mateixos descendents, i algun d'ells no compleixi els requisits establerts en el punt anterior, l'import de la deducció per als altres contribuents quedarà reduït a la proporció que resulti de l'aplicació de les normes per al prorrateig del mínim per descendents, prevista en la legislació estatal

Saldos pendents d'aplicació :

En cas que el contribuent manqui de quota íntegra autonòmica suficient per aplicar-se el total de la deducció durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se durant els tres períodes impositius següents fins a esgotar, si escau, l'import total de la deducció.

Quan no s'hagi esgotat la totalitat de la deducció durant aquests períodes, es podrà sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti d'aplicar

Emplenament

En cas de matrimoni quan ambdós cònjuges tinguin dret a la deducció, haurà d'indicar en la casella "Comuna" el nombre de fills adoptats en l'àmbit.

En un altre cas, el nombre de fills adoptats es reflectirà en la casella "Del titular" En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, el nombre de persones que tindrien dret a aplicar la deducció respecte a aquells fills sense tenir en compte la quantia de les seves rendes, reflectint en ella un 1 si el dret a la deducció correspon només al contribuent o un 2 si hi ha dos progenitors amb dret a la mateixa.