Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.19. Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar

Els contribuents que a la data de meritació de l'impost tinguin un fill menor de 4 anys, a què sigui d'aplicació el "mínim per descendent", podran deduir el 15 per 100 de les quantitats per ells satisfetes durant el període impositiu per les quotes a la Seguretat Social d'un treballador inclòs en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social amb el límit màxim de 300 euros tant en tributació individual com en tributació conjunta.

Requisits:

Que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar no superi la quantia de 18.900 euros en tributació individual i 31.500 euros en tributació conjunta

Emplenament:

S'indicarà l'import de les quotes satisfetes a la Seguretat Social i el NIF de la persona empleada de la llar.

Tractant-se de matrimonis en règim de guanys les quotes satisfetes a la Seguretat Social per l'empleat de llar s'atribuiran als cònjuges per parts iguals. En qualsevol altre supòsit, les quotes satisfetes s'atribuiran íntegrament a la persona que figuri com ocupador.