Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.2. Per l'adquisició d'habitatges per joves en nuclis rurals

El 15 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període de què es tracti per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi la residència habitual del contribuent en el territori de la Comunitat de Castilla y León. La deducció també serà aplicable als supòsits de construcció de l'habitatge habitual, quan el contribuent satisfaci directament les despeses derivades de l'execució de les obres, o entregui quantitats a compte al promotor, sempre que finalitzin en un termini no superior a quatre anys des de l'inici de la inversió.

El concepte de rehabilitació d'habitatges és el recollit en l'article 20.U.22.B de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, o norma que li susti­tuya. 

A l'efecte del que disposa l'article 20.U.22.B de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit són obres de rehabilitació d'edificacions les que reuneixin els següents requisits: 

1r Que el seu objecte principal sigui la reconstrucció de les mateixes, entenent-se complert aquest requisit quan més del 50 per cent del cost total del projecte de rehabilitació es corres­ponda amb obres de consolidació o tractament d'elements estructurals, façanes o cubier­tas o amb obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació. 

2n Que el cost total de les obres a què es refereixi el projecte excedeixi el 25 per cent del preu d'adquisició de l'edificació si s'hagués efectuada aquella durant els dos anys immediatament anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tingués l'edificació o part de la mateixa en el moment d'aquest inici. A aquests efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'edificació la part proporcional corresponent al sòl.

Requisits:

 • Que el contribuent tingui la seva residència habitual a la Comunitat de Castilla y León i que a la data de meritació de l'impost tingui menys de 36 anys.

 • Que es tracti del seu primer habitatge.Es considera que el contribuent adquireix el seu primer habitatge quan no disposés ni hagués disposat de cap dret de plena propietat igual o superior al cinquanta per cent sobre un altre habitatge.

 • Que l'habitatge estigui situada en una població (municipi) de la Comunitat de Castilla y León, quedant exclosos els que excedeixin 10.000 habitants, o els que tinguin més de 3.000 habitants i que distin menys de 30 quilòmetres de la capital de la província. Aquest requisit haurà de complir-se en el moment de l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, moment en què ha de considerar-se la condició rural dels municipis. A partir del 2016 es modifica el concepte de població a l'efecte de l'aplicació d'aquest benefici fiscal essent rellevant el nombre d'habitants de la població (Codi INE Unitat Poblacional) i no el nombre d'habitants del tot el municipi. Per exemple, a Valladolid no seria aplicable la deducció en el nucli poblacional 47186000501 Valladolid (amb 299.166 habitants) però si per a la resta de poblacions de Valladolid (Codi 47186) per exemple el nucli poblacional 47186000201. Overuela (LA) (amb 2.579 habitants).

 • Que l'habitatge tingui un valor, a l'efecte de l'impost que greu la seva adquisició, menor de 135.000,00 euros per a adquisicions realitzades a partir de l'1 de gener de 2016.

  En el cas d'adquisició d'un habitatge en construcció amb entregues al promotor, el dret a la deducció es determinarà segons el nombre d'habitants del municipi en el moment en què es realitza el primer pagament a compte. A aquests efectes, mitjançant Ordre de la Conselleria d'Hisenda es dona publicitat als municipis que compleixen aquests requisits. D'aquesta manera, per a adquisicions realitzades en els anys 2005 i 2006, la relació de municipis es troba recollida en l'Ordre de HAC/42/2005 (BOCYL 28-01-2005) per a adquisicions realitzades en els anys 2007 i 2008, en l'Ordre de HAC/68/2007 (BOCYL 26-01-2007), per a les adquisicions realitzades el 2009 en l'Ordre de HAC/2252//2008 (BOCYL 9-01-2009) i per a les adquisicions realitzades el 2010 i 2011 en l'Ordre de HAC/16/2010, de 13 de gener (BOCYL 22/01/2010), per a les adquisicions realitzades en l'exercici 2012 en l'Ordre HAC/1669/2011, de 27 de desembre (BOCYL 17-02-2012), i per a les realitzades el 2013 i 2014, la relació de municipis es troba en la pàgina web www.tributs.jcyl.és, tal com estableix l'Ordre HAC/17/2013 de 21 de gener (BOCYL 25-01-2013). Per a aquest exercici s'ha actualitzat la llista de municipis en l'Ordre HAC/197/2015.

  La Conselleria d'Hisenda de la Comunitat Autònoma procedirà a donar publicitat a la relació de municipis als que sigui d'aplicació.

 • Que es tracti d'un habitatge de nova construcció o d'una rehabilitació qualificada d'actuació protegible de conformitat amb el Reial decret 1186/1998, de 12 de juny, i Decret 52/2002, de 27 de març, de Desplegament i Aplicació del Pla Director d'Habitatge i Sòl de Castilla y León 2002-2009, o amb aquelles normes d'àmbit estatal o autonòmic que les substitueixin.Es considera habitatge de nova construcció aquella de la qual adquisició representi la primera transmissió de la mateixa amb posterioritat a la declaració d'obra nova, sempre que no hagin transcorregut tres anys des d'aquesta. Així mateix es considera habitatge de nova construcció quan el contribuent satisfaci directament les despeses derivades de l'execució de les obres.

 • Que l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge es produeixi a partir de l'1 de gener de 2005.

 • Que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no excedeixi 18.900 euros si la tributació és individual o 31.500 euros si es tracta de tributació conjunta. Aquest requisit serà controlat pel programa.

 • L'aplicació de la deducció requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, d'acord amb els requisits establerts amb caràcter general en la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Base màxima de la deducció:

La base màxima d'aquesta deducció serà de 9.040 euros anuals, i estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses originades que hagin sigut a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc del tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris regulats en l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de Mesures de Reforma Econòmica, i altres despeses derivades de la mateixa. En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per aplicació de l'esmentat instrument.

Pèrdua del dret a la deducció:

Quan en períodes impositius posteriors al de la seva aplicació es perdi el dret, en tot o en part, a les deduccions practicades, el contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida autonòmica meritada en l'exercici en què s'hagin incomplert els requisits les quantitats indegudament deduïdes, més els interessos de demora a què es refereix l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Emplenament

En la finestra es reflectirà les quantitats satisfetes amb dret a la deducció.

En cas de matrimoni quan l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats satisfetes per ambdós.

Relació de poblacions exclosos de l'aplicació de la deducció l'any 2018 (per a adquisicions o rehabilitacions realitzades l'exercici 2018):

 1. 10.8.2.1. Poblacions que excedeixen 10.000 habitants, o que tenint més de 3.000 habitants disten menys de 30 km de la capital de província