Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.3. Per quantitats donades a fundacions de Castilla y León i per a la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra es podrà deduir el 15 per 100 de les quantitats donades amb les següents finalitats:

  1. Quantitats donades per a la rehabilitació o conservació de béns que es trobin al territori de Castilla y León, que formin part del Patrimoni Històric Espanyol o del Patrimoni Cultural de Castilla y León i que estiguin inscrits en el Registre General de Béns d'Interès Cultural o inclosos en l'Inventari General a què es refereix la Llei 16/1985, de Patrimoni Històric Espanyol o en els registres o inventaris equivalents previstos en la Llei 12/2002, d'11 de juliol, de Patrimoni Cultural de Castilla y León, quan es realitzin a favor de les següents entitats:

    • Les Administracions Públiques, així com les Entitats i Institucions dependents de les mateixes.

    • L'Església Catòlica i les esglésies, confessions o Comunitats religioses que tinguin subscrits acords de cooperació amb l'Estat espanyol.

    • Les fundacions o associacions que, reunint els requisits establerts en el Títol ll de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, incloguin entre els seus fins específics la reparació, conservació o restauració del Patrimoni Històric.

  2. Quantitats donades per a la recuperació, conservació o millora d'espais naturals i llocs integrats en la Xarxa Natura 2000, ubicats al territori de Castilla y León, quan es realitzin a favor de les Administracions Públiques així com de les entitats i institucions dependents de les mateixes.

  3. Quantitats donades a Fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de Castilla y León, sempre que per raó dels seus fins, estiguin classificats com culturals, assistencials o ecològiques.

Per a l'aplicació d'aquesta deducció, el contribuent haurà d'estar en possessió de la justificació documental de la donació realitzada amb els requisits establerts en l'article 24 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge.

Límit : La base d'aquesta deducció juntament amb la següent, relatives al Patrimoni Històric, Cultural i Natural de Castilla y León, no podrà excedir el 10 per 100 de la base liquidable. Aquest límit, que opera independentment de les deduccions generals per inversions i donatius, és aplicat i controlat pel programa.

Requisits:

Que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar no superi la quantia de 18.900 euros en tributació individual i 31.500 euros en tributació conjunta.

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats donades amb dret a la deducció.