Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.5. Per quantitats invertides en la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra es podrà deduir el 15 per 100 de les quantitats invertides amb les següents finalitats:

  1. Les quantitats destinades pels titulars de béns immobles ubicats al territori de Castilla y León a la restauració, rehabilitació o reparació dels mateixos, sempre que concorrin les següents condicions:

    • Que estiguin inscrits en el Registre General de Béns d'Interès Cultural, o afectats per la declaració de Bé d'Interès Cultural o inventariats d'acord amb la llei de Patrimoni Cultural de Castilla y León, essent necessari que els immobles reuneixin les condicions determinades en l'article 61 del Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol o les determinades en la Llei de Patrimoni Cultural de Castilla y León.  
    • Que les obres de restauració, rehabilitació o reparació hagin estat autoritzades per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, de l'Administració de l'Estat o, si escau, per l'Ajuntament corresponent.
  2. Les quantitats destinades pels titulars de béns naturals ubicats en Espais Naturals i llocs integrats en la Xarxa Natura 2000 situats al territori de Castilla y León, sempre que aquestes actuacions hagin estat autoritzades o informades favorablement per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

Límit: La base d'aquesta deducció juntament amb l'anterior, relatives al Patrimoni Històric, Cultural i Natural de Castilla y León, no podrà excedir el 10 per 100 de la base liquidable. Aquest límit, que opera independentment de les deduccions generals per inversions i donatius, és aplicat i controlat pel programa.

Requisits:

Que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar no superi la quantia de 18.900 euros en tributació individual i 31.500 euros en tributació conjunta.

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats donades amb dret a la deducció.