Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.7.Per inversió en instal·lacions mediambientals i d'adaptació a persones amb discapacitat en habitatge habitual

El 15 per 100 de les següents inversions realitzades en la rehabilitació d'habitatges situats en la Comunitat de Castella i Lleó que constitueixin o vagin a constituir l'habitatge habitual del contribuent:

  1. Instal·lació de panells solars, a fi de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària demandada pels habitatges, en un percentatge, almenys, del 50 per 100 de la contribució mínima exigible per la normativa tècnica d'edificació aplicable.

  2. Qualsevol millora en els sistemes d'instal·lacions tèrmiques que incrementin la seva eficiència energètica o la utilització d'energies renovables.

  3. La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, així com la realització de xarxes de sanejament separativas a l'edifici que afavoreixin la reutilització de les aigües grises al mateix edifici i redueixin el volum d'abocament al sistema públic de clavegueram.

Les obres i instal·lacions d'adequació necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que faciliti el desenvolupament digne i adequat d'un o diversos ocupants de l'habitatge que siguin persones amb discapacitat, sempre que aquests siguin el subjecte passiu o el seu cònjuge o un parent, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al tercer grau inclusivament.

REQUISITS:

  • La rehabilitació de l'habitatge haurà de complir els requisits establerts en la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a l'aplicació de la deducció per rehabilitació d'habitatge habitual.

  • La deducció requerirà el previ reconeixement per l'òrgan competent que l'actuació de rehabilitació s'hi hagi inclosa en els plans de rehabilitació d'habitatge de la Comunitat i s'aplicarà a les actuacions incloses en els plans de rehabilitació d'habitatges que desenvolupi la Comunitat de Castella i Lleó.

  • Que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar no superi la quantia de 18.900 euros en tributació individual i 31.500 euros en tributació conjunta

BASE DE DEDUCCIÓ:

La base de la deducció tindrà com a límit màxim 20.000 euros i estarà constituïda per les quantitats realment satisfetes pel contribuent per a l'adquisició i instal·lació de les instal·lacions citades.

EMPLENAMENT:

S'obrirà una finestra de captura de dades en la qual haurà d'indicar les quantitats invertides en la rehabilitació de l'habitatge habitual que compleixin els requisits citats anteriorment.Addicionalment s'haurà d'emplenar la data de la resolució, dictada per l'òrgan competent en el qual inclou l'obra en els plans de rehabilitació d'habitatge de la Comunitat de Castella i Lleó.