Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.8. Per adquisició d'habitatge de nova construcció per a residència habitual

El contribuent podrà deduir-se durant cinc anys, el 7,5 per cent de les quantitats satisfetes per l'adquisició de l'habitatge que constitueixi la seva residència habitual, havent de complir simultàniament els següents requisits :

  • Que el contribuent tingui la seva residència habitual a Castilla y León.

  • Que es tracti del seu primer habitatge.

  • Que l'habitatge es trobi situada a Castilla y León.

  • Que es tracti d'habitatge de nova construcció. Tindrà la consideració d'habitatge de nova construcció aquelles situades en edificacions per a les quals el visat del projecte d'execució de nova construcció s'hagi obtingut entre el dia 1 de setembre de 2011 i el dia 31 de desembre de 2012.

La base de la deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició, incloses les despeses a càrrec de l'adquirent, i en el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura de risc de tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris i altres despeses derivades de la mateixa. En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent si minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument.

La base màxima de la deducció serà de 9.040 euros anuals.

Quan s'adquireixi un habitatge habitual havent gaudit de la deducció per adquisició d'uns altres habitatges habituals anteriors, no es podrà practicar deducció per l'adquisició de la nova en tant les quantitats invertides en la mateixa no superin les invertides en les anteriors, en la mesura en què haguessin estat objecte de deducció.

Quan l'alienació d'un habitatge habitual hagués generat un guany patrimonial exempt per reinversió, la base de deducció per l'adquisició de la nova es minorarà en l'import del guany patrimonial a la que s'apliqui l'exempció per reinversió. En aquest cas, no es podrà practicar deducció per l'adquisició de la nova mentre les quantitats invertides en la mateixa no superin tant el preu de l'anterior, en la mesura en què hagi estat objecte de deducció, com el guany patrimonial exempt per reinversió.

La deducció es podrà aplicar en l'exercici tributari en què se satisfaci la primera quantitat per a l'adquisició de l'habitatge i en els quatre exercicis tributaris següents.

Quan en períodes impositius posteriors al de la seva aplicació es perdi el dret, en tot o en part, a les deduccions practicades, el contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida autonòmica meritada en l'exercici en què s'hagin incomplert els requisits de la deducció les quantitats indegudament deduïdes, més els interessos de demora.

Emplenament:

S'obrirà una finestra en el que haurà de complimentar de manera obligatòria els tres camps següents: L'import total satisfet amb dret a deducció, seguidament haurà d'indicar la data del visat del projecte d'execució d'obra nova de l'habitatge, per a, finalment, indicar l'exercici en el que s'ha satisfet la primera quantitat per a l'adquisició, a l'efecte del còmput de deducció del període establert de 5 anys.