Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.9.Deducció per al foment d'emprenedoria

Els contribuents podran deduir-se el 20 per cent de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions com a conseqüència d'acords de constitució de societats anònimes, limitades o laborals quan la societat destini el finançament rebut a projectes d'inversió realitzats al territori de Castella i Lleó.(Apartat 1).El límit màxim de deducció serà de 10.000 euros tant en declaració individual com conjunta.

Donaran dret a aplicar-se aquesta deducció les adquisicions d'accions o participacions per import mínim del 0,5 % i màxim del 45 % del capital de la societat, que es mantinguin en el patrimoni de l'adquirents, almenys, tres anys.(Apartat 2)

L'aplicació d'aquesta deducció requerirà que les societats respecte de les quals s'adquireixin accions o participacions incrementin l'any que es realitzi la inversió o a l'exercici següent i respecte de l'any anterior en alguna o algunes de les següents situacions:

-  La seva plantilla global de treballadors, en termes de persones/any regulats en la normativa laboral, en proporció d'una persona/any  i mantinguin aquesta plantilla almenys tres anys.

- El nombre de contractes subscrits amb treballadors autònoms econòmicament dependents de la societat, i mantinguin aquests contractes almenys tres anys.

- El nombre de persones que s'incorporin al règim de treballadors per compte propi que tinguin el caracter de familiars i col·laboradors.

La deducció prevista en l'apartat 1 anterior també serà d'aplicació a les adquisicions d'accions o participacions de societats l'únic objecte social de les quals sigui l'aportació de capital a societats anònimes, limitades o laborals el domicili social i fiscal de les quals es trobi a Castella i Lleó, sempre que es compleixin les següents condicions:

  1. Que la societat les accions del qual i participacions s'adquireixin utilitzi en el termini de sis mesos el finançament rebut per aportar capital a una societat anònima, limitat o laboral el domicili social i fiscal del qual es trobi a Castella i Lleó.A aquests efectes, els percentatges establerts en l'apartat 2 anterior es computaran respecte del conjunt de l'aportació de capital.

  2. Que la societat anònima, limitada o laboral citada en l'apartat anterior compleixi el requisit de generació d'ocupació recollit en l'apartat 3 anterior i no redueixi la seva plantilla de treballadors a Castella i Lleó.

(Apartat 4)

Per a la pràctica de la deducció regulada en aquest article serà necessari obtenir una certificació expedida per l'entitat les accions del qual o participacions s'hagin adquirit en la que es reculli el compliment, en el període impositiu en què es va produir l'adquisició, dels requisits relatius a:

  • La destinació de la inversió i, en el seu cas, la localització del domicili social i fiscal, recollits en els apartats 1 i 4,

  • El percentatge de capital adquirit i creació d'ocupació, recollits en els apartats 2 i 3, i, en el seu cas,

  • La destinació de la inversió i el compliment de les inversions específiques, recollits en l'apartat 4.

Emplenament

A la finestra es reflectiran les quantitats invertides amb dret a la deducció, una vegada emplenat l'Annex B.7  en el qual ens haurà d'indicar els NIF de l'entitat, l'import invertit i l'import deduïble.  El programa traslladarà els imports des d'aquest annex.