Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.1.1.Entitats en règim d'atribució de rendes

Entitats en règim d'atribució de rendes ( art. 8.3 i 87 Llei)

Les rendes, corresponents a les societats civils que no estiguin subjectes a l'Impost sobre Societats, tinguin o no personalitat jurídica, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, s'atribuiran als socis, hereus, comuners o partícips, respectivament, d'acord amb les normes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El règim d'atribució de rendes serà aplicable a les entitats constituïdes a l'estranger la naturalesa jurídica de les quals sigui idèntica o anàloga a la de les entitats en atribució de rendes constituïdes d'acord amb les lleis espanyoles.

El règim d'atribució de rendes no serà aplicable a les societats agràries de transformació, als fons d'inversió d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, Unions Temporals d'Empresa, els Fons de Pensions i les comunitats titulars de muntanyes veïnals.

Les entitats en règim d'atribució de rendes no estaran subjectes a l'Impost sobre Societats

Qualificació de la renda atribuïda (art. 88)

Les rendes de les entitats en règim d'atribució de rendes atribuïdes als socis, hereus, comuners o partícips tindran la naturalesa derivada de l'activitat o font d'on procedeixin.