Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.1.1. Entitats en règim d'atribució de rendes

Entitats en règim d'atribució de rendes (art. 8.3 i 87 Llei)

Les rendes, corresponents a les societats civils que no estiguin subjectes a l'impost sobre societats, tinguin o no personalitat jurídica, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, s'atribuiran als socis, hereus, comuners o partícips, respectivament, conforme a les normes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El règim d'atribució de rendes serà aplicable a les entitats constituïdes a l'estranger de la qual naturalesa jurídica sigui idèntica o anàloga a la de les entitats en atribució de rendes constituïdes d'acord amb les lleis espanyoles.

El règim d'atribució de rendes no serà aplicable a les societats agràries de transformació, als fons d'inversió d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, Unions Temporals d'Empresa, els Fons de Pensions i les comunitats titulars de muntanyes veïnals.

Les entitats en règim d'atribució de rendes no estaran subjectes a l'impost sobre societats

Qualificació de la renda atribuïda (art. 88)

Les rendes de les entitats en règim d'atribució de rendes atribuïdes als socis, hereus, comuners o partícips tindran la naturalesa derivada de l'activitat o font d'on siguin procedents.