Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.1.2. Càlcul de la renda atribuïda i pagaments a compte

Les rendes atribuïdes es declararan en l'apartat"Règims especials: Règim d'atribució de rendes" (APARTAT F de la pàgina  9 de la declaració).

Càlcul de les rendes atribuïdes

Per al càlcul de les rendes a atribuir a cadascun dels socis, hereus, comuners o partícips, s'aplicaran les següents regles:

 1. Les rendes obtingudes durant el període impositiu hauran de ser determinades per l'entitat d'acord amb les normes de l'IRPF. No obstant això, quan tots els membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes siguin subjectes passius de l'impost de societats o contribuents de l'Impost sobre la Renda de no Residents amb establiment permanent, la renda atribuïble es determinarà d'acord amb les normes de l'impost sobre societats.

 2. No seran aplicables, per part de l'entitat en calcular la renda obtinguda, les següents reduccions sobre el rendiment net previstos en IRPF:

  • Reducció del 60% sobre els rendiments nets de capital immobiliari en els supòsits d'arrendament d'habitatges (art.23.2 Llei)

  • Reducció del 30% sobre els rendiments nets del capital immobiliari, mobiliari o d'activitats econòmiques amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps (arts.23.3, 26.2, i 32 Llei).

  IMPORTANT: Aquestes reduccions que no poden ser aplicades per l'entitat per al càlcul de les rendes obtingudes, si podran ser practicades per aquells membres que siguin persones físiques contribuents per IRPF consignant-les en les caselles corresponents de la declaració (caselles 0214,  0220 i 0221  i dins atribució d'activitats econòmiques, caselles 0227,0228 i 0229).

 3. La part de renda atribuïble a socis, hereus, comuners o partícips, contribuents per aquest impost, que formin part d'una entitat en règim d'atribució de rendes constituïda a l'estranger, es determinarà d'acord amb les regles anteriors.

 4. Quan l'entitat obtingui rendes de font estrangera que procedeixin d'un país amb el que Espanya no tingui subscrit un conveni per evitar la doble imposició amb clàusula d'intercanvi d'informació, les rendes negatives es computaran en la mesura que no excedeixin l'import de les rendes positives obtingudes en el mateix país o territori i procedeixin de la mateixa font. L'excés de rendes negatives es computarà durant els quatre anys següents, en la mesura que l'entitat obtingui rendes positives en el mateix país o territori i procedeixin de la mateixa font.

 5. Les rendes s'atribuiran als socis, hereus, comuners o partícips segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si aquests no constaran a l'Administració tributària en forma fefaent, s'atribuiran per parts iguals.

Retencions i pagaments a compte suportats per l'Entitat

Les rendes que s'abonin a entitats en atribució estaran subjectes a retenció o ingrés a compte, d'acord amb les normes d'aquest Impost, independentment del fet que tots o algun dels seus membres sigui contribuent per l'IRPF, subjecte passiu de l'impost sobre societats o contribuent per l'Impost sobre la Renda de no Residents. Aquestes retencions o ingressos a compte es deduiran en la declaració de cadascun dels membres, en la mateixa proporció en què s'atribueixin les rendes.