Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.1.3. Obligacions d'informació de les entitats en atribució de rendes

Les entitats en règim d'atribució de rendes estan obligades a presentar una declaració informativa anual (Model 184) relativa a les rendes a atribuir als seus socis, hereus, comuners o partícips, residents o no en territori espanyol. Estan exceptuades de presentar aquesta declaració les entitats que no exerceixin activitats econòmiques o rendes de les quals no excedeixin 3.000 euros anuals.